Kugizaki Michihiko - Yoshida Naoto


35 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi d3 + 9
JPN Kugizaki Michihiko Loss 9min
JPN Yoshida Naoto Win 9min
Published by Iio Yoshihiro at 2011-02-04 07:02:28

Return to the tournament

Return to Games