Liu Xun - Huo Jiuxu


Chinese National Open Tournament 2010
R Rule O Swap Alter
W5 RIF d3 +
CHN Liu Xun Win
CHN Huo Jiuxu Loss
Published by Bengt Asplund at 2010-12-15 23:12:15
R Black Result White
1 CHN Zhuo Miaojun 1 : 0 CHN He Cheng
1 CHN Li Lei 1 : 0 CHN Lu Shenjie
1 CHN Zhu Xiangru 1 : 0 CHN Li Ang
1 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
1 CHN Ge Lingfeng 1 : 0 CHN Shi Jianfeng
1 CHN Shen Yi 1 : 0 CHN Wang Qingqing
1 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Liu Chao
1 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Ai Xianping
1 MAC Wai Chan Keong 1 : 0 CHN Cao Hong
1 CHN Dai Xiaohan 1 : 0 CHN Ding Peilong
1 CHN Dai Yuxuan 1 : 0 CHN Zhang Jianye
1 CHN Luo Zheng 0 : 1 CHN Gu Wei
1 CHN Yang Aiguo 0 : 1 CHN Chen Jing
1 CHN Liang Wei 0 : 1 CHN Lu Xianyao
1 CHN Xu Guochang 0 : 1 CHN Xie Zengzhong
1 CHN He Yaowen 0 : 1 CHN Lin Jinshun
1 CHN Wang Ciyu 0 : 1 CHN Yin Jia
1 CHN Yang Wu 0 : 1 CHN Li Xufeng
1 CHN Yang Le 0 : 1 CHN Gao Jinhui
1 CHN Zhou Guangle 0 : 1 CHN Tan Xinlin
1 CHN Xie Yuchen 1 : 0 CHN Zhang Dianqiang
1 CHN Sun Jiahong 1 : 0 CHN Wang Junbo
1 CHN Pan Zhongliang 0 : 1 CHN Chen Xin
1 CHN Li Shizhen 0 : 1 CHN Lin Yue
1 CHN Tan Zhifeng 0 : 1 CHN He Qifa
2 CHN Xi Zhenyang 0.5 : 0.5 CHN Li Lei
2 MAC Wai Chan Keong 1 : 0 CHN Sun Jiahong
2 CHN Gu Wei 0.5 : 0.5 CHN Ge Lingfeng
2 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Zhu Xiangru
2 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Yin Jia
2 CHN Tan Xinlin 0 : 1 CHN Chen Jing
2 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
2 CHN Xie Zengzhong 0 : 1 CHN Zhuo Miaojun
2 CHN Ding Peilong 1 : 0 CHN Shi Jianfeng
2 CHN Wang Ciyu 0 : 1 CHN Tan Zhifeng
2 CHN Lin Jinshun 1 : 0 CHN Shen Yi
2 CHN Li Xufeng 0 : 1 CHN Lin Yue
2 CHN Cai Lijie 1 : 0 CHN Gao Jinhui
2 CHN Xie Yuchen 0 : 1 CHN Lu Xianyao
2 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN He Yaowen
2 CHN Xu Guochang 1 : 0 CHN Wang Junbo
2 CHN Lu Shenjie 0 : 1 CHN Cao Hong
2 CHN Luo Zheng 0 : 1 CHN Liu Chao
2 CHN Liang Wei 1 : 0 CHN Zhang Dianqiang
2 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN He Cheng
2 CHN Li Shizhen 1 : 0 CHN Yang Wu
2 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Zhang Jiguo
2 CHN Zhang Jianye 0 : 1 CHN Pan Zhongliang
2 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Dai Yuxuan
2 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Li Ang
2 CHN Zhou Guangle 1 : 0 CHN Yang Aiguo
3 CHN Zhu Xiangru 1 : 0 CHN Li Xufeng
3 CHN Lin Yue 0.5 : 0.5 CHN He Qifa
3 CHN Tan Xinlin 0.5 : 0.5 CHN Lin Jinshun
3 CHN Zhuo Miaojun 1 : 0 CHN Mei Fan
3 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Qi Guan
3 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN Ai Xianping
3 CHN Gu Wei 0.5 : 0.5 CHN Xi Zhenyang
3 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Li Lei
3 CHN Tan Zhifeng 1 : 0 CHN Sun Jiahong
3 CHN Li Shizhen 0.5 : 0.5 CHN Zhou Guangle
3 CHN Ding Peilong 0 : 1 CHN Liu Chao
3 CHN Cai Lijie 1 : 0 CHN Lu Xianyao
3 CHN Shen Yi 1 : 0 CHN Xie Yuchen
3 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Cao Hong
3 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Yang Aiguo
3 CHN Xu Guochang 0 : 1 CHN Xie Weixiang
3 CHN Yang Wu 1 : 0 CHN Zhang Dianqiang
3 CHN He Yaowen 0 : 1 CHN Wang Junbo
3 CHN Li Ang 0 : 1 CHN Luo Zheng
3 MAC Wai Chan Keong 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
3 CHN Chen Jiawei 0 : 1 CHN Pan Zhongliang
3 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Yang Le
3 CHN Xie Zengzhong 1 : 0 CHN Yin Jia
3 CHN Liang Wei 0 : 1 CHN Dai Yuxuan
3 CHN Gao Jinhui 0 : 1 CHN Wang Qingqing
4 CHN Liang Wei 1 : 0 CHN Yin Jia
4 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Liu Chao
4 CHN Gao Jinhui 0 : 1 CHN Zhang Jianye
4 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Dai Yuxuan
4 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Lu Xianyao
4 CHN Pan Zhongliang 0 : 1 CHN Xie Zengzhong
4 CHN Li Shizhen 0 : 1 CHN Chen Xin
4 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN Zhou Guangle
4 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Lin Jinshun
4 MAC Wai Chan Keong 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yifeng
4 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Tan Zhifeng
4 CHN Gu Wei 0.5 : 0.5 CHN Chen Jing
4 CHN Wang Ciyu 0 : 1 CHN Ding Peilong
4 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Mei Fan
4 CHN Wang Junbo 1 : 0 CHN Li Xufeng
4 CHN Xu Guochang 1 : 0 CHN He Cheng
4 CHN Cai Lijie 1 : 0 CHN Zhuo Miaojun
4 CHN Chen Jiawei 1 : 0 CHN Lu Shenjie
4 CHN Sun Jiahong 1 : 0 CHN Xie Yuchen
4 CHN Yang Wu 0 : 1 CHN Cao Hong
4 CHN Yang Le 0 : 1 CHN Luo Zheng
4 CHN Lin Yue 0.5 : 0.5 CHN Li Lei
5 CHN Zhu Xiangru 0 : 1 CHN Li Lei
5 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
5 CHN Lin Jinshun 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
5 CHN Gao Jinhui 1 : 0 CHN Wang Ciyu
5 CHN Liang Wei 0 : 1 CHN Xu Guochang
5 CHN Chen Jiawei 0 : 1 CHN Dai Yuxuan
5 CHN Cai Lijie 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
5 CHN Pan Zhongliang 1 : 0 CHN Mei Fan
5 CHN Sun Jiahong 1 : 0 CHN Ding Peilong
5 CHN Lu Xianyao 1 : 0 CHN Wang Junbo
5 CHN Yin Jia 0 : 1 CHN Yang Wu
5 CHN Tan Zhifeng 0 : 1 CHN Liu Chao
5 CHN Luo Zheng 1 : 0 CHN Cao Hong
5 CHN Lin Yue 1 : 0 CHN Chen Xin
5 CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN He Qifa
5 MAC Wai Chan Keong 0.5 : 0.5 CHN Gu Wei
5 CHN Shen Yi 0 : 1 CHN Zhou Guangle
5 CHN Zhang Jianye 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
5 CHN Lu Shenjie 0 : 1 CHN Li Xufeng
5 CHN Li Shizhen 0 : 1 CHN He Yaowen
5 CHN Xie Yuchen 0 : 1 CHN Yang Aiguo
5 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Ai Xianping
5 CHN Xie Zengzhong 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
5 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Zhuo Miaojun
5 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Tan Xinlin
6 CHN Xi Zhenyang 0 : 1 CHN Ai Xianping
6 CHN Lin Yue 0 : 1 CHN Qi Guan
6 CHN Shen Yi 0 : 1 CHN Chen Jing
6 CHN Zhu Jianfeng 0 : 1 CHN Cai Lijie
6 CHN Lin Jinshun 0 : 1 CHN Li Lei
6 CHN Zhang Yifeng 0 : 1 CHN He Qifa
6 CHN Tan Xinlin 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
7 CHN Chen Jiawei 0 : 1 CHN Yin Jia
7 CHN Sun Jiahong 0 : 1 CHN Mei Fan
7 CHN Gao Jinhui 0 : 1 CHN He Cheng
7 CHN Luo Zheng 0 : 1 CHN Wang Qingqing
7 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 MAC Wai Chan Keong
7 CHN Wang Ciyu 0 : 1 CHN Cao Hong
7 CHN Zhou Guangle 0 : 1 CHN Chen Jing
7 CHN Ding Peilong 1 : 0 CHN Zhuo Miaojun
7 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Shen Yi
7 CHN Yang Le 1 : 0 CHN Lu Shenjie
7 CHN Dai Yuxuan 0 : 1 CHN Chen Xin
7 CHN Lin Jinshun 1 : 0 CHN Lu Xianyao
7 CHN Pan Zhongliang 1 : 0 CHN Li Xufeng
7 CHN Gu Wei 0.5 : 0.5 CHN Xie Weixiang
7 CHN Zhang Jianye 0 : 1 CHN Liang Wei
7 CHN Xie Zengzhong 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
7 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Li Lei
7 CHN Lin Yue 0 : 1 CHN Tan Xinlin
7 CHN Qi Guan 0 : 1 CHN Cai Lijie
7 CHN Ge Lingfeng 1 : 0 CHN Yang Aiguo
7 CHN Wang Junbo 0 : 1 CHN Liu Chao
7 CHN Tan Zhifeng 1 : 0 CHN He Yaowen
7 CHN Zhu Xiangru 1 : 0 CHN Li Shizhen
7 CHN Xu Guochang 1 : 0 CHN Xi Zhenyang
8 CHN Zhang Jiguo 0.5 : 0.5 CHN Dai Yuxuan
8 CHN Yang Le 0.5 : 0.5 CHN Li Shizhen
8 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
8 CHN Li Xufeng 1 : 0 CHN He Cheng
8 CHN Shen Yi 0.5 : 0.5 CHN Sun Jiahong
8 CHN Lu Shenjie 0 : 1 CHN Zhang Jianye
8 CHN He Yaowen 1 : 0 CHN Yang Wu
8 CHN Lin Yue 1 : 0 CHN Tan Zhifeng
8 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Lu Xianyao
8 CHN Liu Chao 1 : 0 CHN Xie Zengzhong
8 CHN Wang Ciyu 0.5 : 0.5 CHN Xie Yuchen
8 CHN Yang Aiguo 1 : 0 CHN Yin Jia
8 CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Chen Jing
8 CHN Luo Zheng 0 : 1 CHN Chen Xin
8 CHN Ding Peilong 0 : 1 CHN Mei Fan
8 CHN Tan Xinlin 1 : 0 CHN Qi Guan
8 CHN Liang Wei 0 : 1 CHN Zhuo Miaojun
8 CHN Gao Jinhui 0.5 : 0.5 CHN Chen Jiawei
8 CHN Zhu Xiangru 1 : 0 CHN Zhou Guangle
8 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Pan Zhongliang
8 CHN Xie Weixiang 0 : 1 MAC Wai Chan Keong
8 CHN Cai Lijie 0.5 : 0.5 CHN Ai Xianping
8 CHN Dai Xiaohan 1 : 0 CHN Li Lei
8 CHN Gu Wei 0 : 1 CHN He Qifa
8 CHN Xu Guochang 0 : 1 CHN Lin Jinshun
9 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Ai Xianping
9 CHN Tan Xinlin 0.5 : 0.5 CHN Cai Lijie
9 CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Liu Chao
9 CHN Xi Zhenyang 0 : 1 CHN Qi Guan
W5 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Huo Jiuxu
W5 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Xu Lingqin
W5 CHN Gu Yanping 1 : 0 CHN Zheng Yining
W6 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Huang Qiongying
W6 CHN Gu Yanping 0 : 1 CHN Wang Yelin
W6 CHN Zheng Yining 0 : 1 CHN Zhu Xiaoqin
W6 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Xu Lingqin
W7 CHN Gu Yanping 0 : 1 CHN Wang Yelin
W8 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Liu Xun

Return to the tournament

Return to Games