Chen Ge - Zhang Nan


Chinese National Championship 2009
R Rule O Swap Alter
B4 RIF d3 - 12
CHN Chen Ge Loss
CHN Zhang Nan Win
Published by Bengt Asplund at 2010-12-20 00:09:38
R Black Result White
7 CHN Huang Qiongying 1 : 0 CHN Liu Xun
7 CHN Xu Bin 0 : 1 CHN Lan Zhiren
7 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN Gong Sheng
7 CHN Liang Dawei 0 : 1 CHN Wu Di
7 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Mei Fan
7 CHN Tan Xinlin 0.5 : 0.5 CHN He Qifa
7 CHN Zhang Nan 1 : 0 CHN Xie Weixiang
7 CHN Zhang Dong 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
7 CHN Song Shuang 0 : 1 CHN Huang Qiongying
7 CHN Dai Xiaohan 1 : 0 CHN Fu Liang
7 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Chen Zihao
7 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Zheng Weinan
8 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Lan Zhiren
8 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Dai Xiaohan
8 CHN Liu Chao 0 : 1 CHN Xie Weixiang
A1 CHN Wang Xuan 0 : 1 CHN He Qifa
A1 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Nie Miao
A1 CHN Wang Zhiquan 0 : 1 CHN Li Yang
A1 CHN Ren Jihang 1 : 0 CHN Jin Hongli
A1 CHN Chen Liang 1 : 0 CHN Feng Xiaofeng
A1 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Xu Bin
A1 CHN Gong Sheng 1 : 0 CHN Wang Qingqing
A1 CHN Yang Weiguang 0 : 1 CHN Tan Xinlin
A1 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
A1 CHN Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 CHN Liu Chao
A1 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Mei Fan
A1 CHN He Yaowen 0.5 : 0.5 CHN Wang Qian
A1 CHN Ma Shiwei 0 : 1 CHN Huang Liqin
A1 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Zhuang Min
A1 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Fu Liang
A2 CHN Ren Jihang 0 : 1 CHN Liu Chao
A2 CHN Yang Weiguang 0 : 1 CHN Ma Shiwei
A2 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Fu Liang
A2 CHN Feng Xiaofeng 1 : 0 CHN Wang Qingqing
A2 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Wang Zhiquan
A2 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Zhuang Min
A2 CHN Nie Miao 1 : 0 CHN Wang Xuan
A2 CHN He Yaowen 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
A2 CHN Wang Qian 0 : 1 CHN Xu Bin
A2 CHN Huang Liqin 0.5 : 0.5 CHN Tan Xinlin
A2 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Lan Zhiren
A2 CHN Dai Xiaohan 1 : 0 CHN Li Yang
A2 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Chen Xin
A2 CHN Gong Sheng 1 : 0 CHN Chen Liang
A2 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN Mei Fan
A3 CHN Fu Liang 0 : 1 CHN Chen Liang
A3 CHN Jin Hongli 1 : 0 CHN Wang Qian
A3 CHN He Yaowen 0 : 1 CHN Wang Qingqing
A3 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Ma Shiwei
A3 CHN Zhuang Min 0 : 1 CHN Wang Xuan
A3 CHN Li Yang 0 : 1 CHN Feng Xiaofeng
A3 CHN Yang Weiguang 0.5 : 0.5 CHN Wang Zhiquan
A3 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Ren Jihang
A3 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Huang Jianguang
A3 CHN Tan Xinlin 1 : 0 CHN Mei Fan
A3 CHN Gong Sheng 0.5 : 0.5 CHN He Qifa
A3 CHN Nie Miao 0.5 : 0.5 CHN Xu Bin
A3 CHN Liu Chao 0 : 1 CHN Lu Hai
A3 HKG Huang Jin-xian 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
A3 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
A4 CHN Li Yang 0 : 1 CHN Liu Chao
A4 CHN Huang Jianguang 0.5 : 0.5 CHN Jin Hongli
A4 CHN Ma Shiwei 0 : 1 CHN Wang Qian
A4 CHN Zhuang Min 0 : 1 CHN Yang Weiguang
A4 CHN He Yaowen 1 : 0 CHN Wang Zhiquan
A4 CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Fu Liang
A4 CHN Ren Jihang 0 : 1 CHN Wang Xuan
A4 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Chen Xin
A4 CHN He Qifa 0.5 : 0.5 CHN Dai Xiaohan
A4 CHN Ge Lingfeng 1 : 0 CHN Xu Bin
A4 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Lu Hai
A4 CHN Feng Xiaofeng 1 : 0 CHN Chen Jing
A4 CHN Gong Sheng 0 : 1 CHN Tan Xinlin
A4 CHN Chen Liang 0 : 1 CHN Lan Zhiren
A4 CHN Nie Miao 0 : 1 CHN Mei Fan
A5 CHN Fu Liang 0 : 1 CHN Chen Jing
A5 CHN Yang Weiguang 0 : 1 CHN Wang Qian
A5 CHN Li Yang 1 : 0 CHN Ma Shiwei
A5 CHN Wang Qingqing 0.5 : 0.5 CHN Ren Jihang
A5 CHN Wang Zhiquan 0.5 : 0.5 CHN Zhuang Min
A5 CHN Jin Hongli 1 : 0 CHN Nie Miao
A5 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Xu Bin
A5 CHN Chen Liang 1 : 0 CHN Wang Xuan
A5 CHN He Yaowen 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
A5 CHN Lan Zhiren 0 : 1 CHN Huang Liqin
A5 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Liu Chao
A5 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
A5 CHN Gong Sheng 1 : 0 CHN Lu Hai
A5 CHN Dai Xiaohan 0 : 1 CHN Tan Xinlin
A5 CHN Feng Xiaofeng 0 : 1 CHN He Qifa
A6 CHN Nie Miao 0.5 : 0.5 CHN Ren Jihang
A6 CHN Yang Weiguang 0 : 1 CHN Wang Qingqing
A6 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Fu Liang
A6 CHN Wang Zhiquan 1 : 0 CHN Ma Shiwei
A6 CHN Wang Xuan 0.5 : 0.5 CHN Li Yang
A6 CHN He Yaowen 1 : 0 CHN Zhuang Min
A6 CHN Jin Hongli 0.5 : 0.5 CHN Liu Chao
A6 CHN Wang Qian 0 : 1 CHN Lu Hai
A6 CHN Chen Liang 0 : 1 CHN Xu Bin
A6 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Feng Xiaofeng
A6 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Gong Sheng
A6 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Lan Zhiren
A6 CHN Tan Xinlin 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
A6 CHN He Qifa 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
A6 CHN Dai Xiaohan 0 : 1 CHN Mei Fan
B1 CHN Tao Jun 0 : 1 CHN Liang Dawei
B1 CHN Du Weipeng 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
B1 CHN Li Jie 0 : 1 CHN Chen Ge
B1 CHN Zhang Nan 0 : 1 HKG Huang Jin-xian
B1 CHN Gu Xianrui 1 : 0 CHN Guo Xin
B1 CHN Tong Mingyu 0 : 1 CHN Zhou Keding
B1 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Wei Qiang
B1 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Qi Guan
B1 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Guo Feng
B1 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN He Qian
B1 CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Wu Minghao
B1 CHN Liu Junjie 0 : 1 CHN Gu Wei
B1 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Chen Zihao
B1 CHN Zhou Yang 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
B2 CHN Xie Weixiang 0.5 : 0.5 CHN He Qian
B2 CHN Du Weipeng 1 : 0 CHN Liu Junjie
B2 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Tao Jun
B2 CHN Chen Zihao 1 : 0 CHN Zhang Nan
B2 CHN Wei Qiang 0 : 1 CHN Zhou Yang
B2 CHN Tong Mingyu 1 : 0 CHN Guo Xin
B2 CHN Zhou Keding 0 : 1 CHN Chen Ge
B2 CHN Wu Minghao 1 : 0 CHN Li Jie
B2 CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Liang Dawei
B2 CHN Gu Wei 1 : 0 CHN Guo Feng
B2 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Gu Xianrui
B2 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Yang Yanxi
B2 HKG Huang Jin-xian 1 : 0 CHN Zhu Jianfeng
B2 CHN Zhang Yifeng 0 : 1 CHN Wu Di
B3 CHN Du Weipeng 0 : 1 CHN Chen Zihao
B3 CHN Tao Jun 0 : 1 CHN Zhang Nan
B3 CHN Liu Junjie 0 : 1 CHN Wei Qiang
B3 CHN He Qian 1 : 0 CHN Guo Xin
B3 CHN Li Jie 0 : 1 CHN Xie Weixiang
B3 CHN Gu Xianrui 0 : 1 CHN Qi Guan
B3 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Wu Minghao
B3 CHN Zhou Yang 0.5 : 0.5 CHN Tong Mingyu
B3 CHN Zhou Keding 1 : 0 CHN Gu Wei
B3 CHN Ai Xianping 0.5 : 0.5 CHN Wu Di
B3 CHN Chen Ge 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
B3 HKG Huang Jin-xian 1 : 0 CHN Qiu Yunfei
B3 CHN Li Yi 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
B3 CHN Liang Dawei 1 : 0 CHN Guo Feng
B4 CHN Zhou Yang 1 : 0 CHN He Qian
B4 CHN Liu Junjie 0 : 1 CHN Li Jie
B4 CHN Gu Xianrui 0 : 1 CHN Du Weipeng
B4 CHN Wei Qiang 0 : 1 CHN Guo Feng
B4 CHN Chen Ge 0 : 1 CHN Zhang Nan
B4 CHN Tong Mingyu 1 : 0 CHN Wu Minghao
B4 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Liang Dawei
B4 CHN Chen Zihao 0 : 1 CHN Xie Weixiang
B4 CHN Gu Wei 0 : 1 CHN Ai Xianping
B4 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Qiu Yunfei
B4 CHN Zhang Yifeng 0 : 1 CHN Li Yi
B4 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Wu Di
B4 CHN Zhou Keding 0 : 1 HKG Huang Jin-xian
B5 CHN Liang Dawei 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
B5 CHN Gu Xianrui 1 : 0 CHN Wu Minghao
B5 CHN Wei Qiang 1 : 0 CHN Li Jie
B5 CHN Zhang Nan 0.5 : 0.5 CHN He Qian
B5 CHN Du Weipeng 1 : 0 CHN Guo Feng
B5 CHN Tao Jun 1 : 0 CHN Chen Ge
B5 CHN Chen Zihao 1 : 0 CHN Gu Wei
B5 CHN Li Jie 1 : 0 CHN Zhou Keding
B5 CHN Qi Guan 0.5 : 0.5 CHN Zhu Jianfeng
B5 HKG Huang Jin-xian 1 : 0 CHN Ai Xianping
B5 CHN Qiu Yunfei 0 : 1 CHN Xie Weixiang
B5 CHN Tong Mingyu 0.5 : 0.5 CHN Wu Di
B5 CHN Zhou Yang 0 : 1 CHN Yang Yanxi
B6 CHN Zhou Yang 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
B6 CHN Liu Junjie 1 : 0 CHN Wu Minghao
B6 CHN Tao Jun 1 : 0 CHN Li Jie
B6 CHN Guo Feng 0 : 1 CHN He Qian
B6 CHN Gu Xianrui 0 : 1 CHN Gu Wei
B6 CHN Qiu Yunfei 1 : 0 CHN Wei Qiang
B6 CHN Du Weipeng 0 : 1 CHN Zhang Nan
B6 CHN Zhou Keding 1 : 0 CHN Liang Dawei
B6 CHN Chen Zihao 1 : 0 CHN Tong Mingyu
B6 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Wu Di
B6 CHN Li Yi 0.5 : 0.5 HKG Huang Jin-xian
B6 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Yang Yanxi
B6 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Qi Guan
B7 CHN Li Yi 0 : 1 CHN Ai Xianping
F34 CHN Yang Yanxi 0 : 1 CHN Tan Xinlin
FIN CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Huang Liqin
QF CHN Tan Xinlin 1 : 0 HKG Huang Jin-xian
QF CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Gong Sheng
QF CHN Zhou Keding 0 : 1 CHN Huang Liqin
QF CHN Yang Yanxi 0.5 : 0.5 CHN He Qifa
SF CHN Tan Xinlin 0 : 1 CHN Huang Liqin
SF CHN Yang Yanxi 0.5 : 0.5 CHN Ai Xianping
W1 CHN Jiang Yinkun 1 : 0 CHN Zhu Liwei
W1 CHN Huang Qiongying 1 : 0 CHN Zhang Zhongyuan
W1 CHN Zhang Dong 1 : 0 CHN Hua Xia
W1 CHN Yang Na 1 : 0 CHN An Xiaoyu
W1 CHN Sun Qian 0 : 1 CHN Wang Xiao
W1 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Wang Yelin
W1 CHN Zheng Weinan 1 : 0 CHN Li Jie
W1 CHN Song Shuang 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
W2 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Zheng Weinan
W2 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Wang Xiao
W2 CHN Yang Na 0 : 1 CHN Huang Qiongying
W2 CHN Zhang Dong 1 : 0 CHN Jiang Yinkun
W2 CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Li Jie
W2 CHN Song Shuang 1 : 0 CHN Sun Qian
W2 CHN An Xiaoyu 0 : 1 CHN Zhang Zhongyuan
W2 CHN Zhu Liwei 1 : 0 CHN Hua Xia
W3 CHN Li Jie 0 : 1 CHN Zhang Zhongyuan
W3 CHN Hua Xia 1 : 0 CHN Sun Qian
W3 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN An Xiaoyu
W3 CHN Wang Xiao 1 : 0 CHN Zhu Liwei
W3 CHN Song Shuang 1 : 0 CHN Jiang Yinkun
W3 CHN Huang Qiongying 1 : 0 CHN Zhang Dong
W3 CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
W3 CHN Yang Na 0 : 1 CHN Zheng Weinan
W4 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Zhu Liwei
W4 CHN Yang Na 0 : 1 CHN Jiang Yinkun
W4 CHN Li Jie 1 : 0 CHN Hua Xia
W4 CHN Song Shuang 1 : 0 CHN Wang Xiao
W4 CHN Zhang Zhongyuan 1 : 0 CHN Liu Xun
W4 CHN Huo Jiuxu 0.5 : 0.5 CHN Huang Qiongying
W4 CHN Zheng Weinan 1 : 0 CHN Zhang Dong
W5 CHN Zhang Zhongyuan 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
W5 CHN Huang Qiongying 1 : 0 CHN Zheng Weinan
W5 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Song Shuang
W5 CHN Jiang Yinkun 0.5 : 0.5 CHN Liu Xun
W5 CHN Wang Xiao 1 : 0 CHN Li Jie
W5 CHN Zhang Dong 1 : 0 CHN Sun Qian
W5 CHN Hua Xia 0 : 1 CHN Yang Na

Return to the tournament

Return to Games