Hirono Masakazu - Sato Ryota


1st Tohoku Championship
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi d2 - 7,8,k9
JPN Hirono Masakazu Win 4min
JPN Sato Ryota Loss 10min
Published by Iio Yoshihiro at 2010-09-15 06:48:11

Return to the tournament

Return to Games