Chiang Teng-Hui - Lin Tzu-Yun


2th SSL Tournament
R Rule O Swap Alter
3 Tarannikov d9 +-+++
TPE Chiang Teng-Hui Loss 18min
TPE Lin Tzu-Yun Win 18min
B:12,W:345
Published by Lin Shu-Hsuan at 2022-12-13 13:04:21

Return to the tournament

Return to Games