54 Kyoto Classified Tournament


Place: Kyoto, Japan

Rule: Soosyrv-8 Rated: Yes

Date: 2022-11-12 - 2022-11-12

See Games (32)

Players: Hasegawa Kazuto, Hata Masayuki, Inoue Fumiya, Ishitani Shin-ichi, Kawaai Hitoshi, Kawamura Norihiko, Kito Shinichi, Makino Mitsunori, Maruta Hiroki, Masuda Yuuto, Sakamoto Hirouji, Taniguchi Ren, Toyo Koryu


Return to Tournaments