Suzuki Yoshitaka - Matsuda Shoma


39 Kanto Shineisen Tournament
R Rule O Swap Alter
5 Soosyrv-8 i7 + 6,7,11,14,15,26
JPN Suzuki Yoshitaka Loss 12min
JPN Matsuda Shoma Win 11min
1234=w 5=b
Published by Nakayama Tomoharu at 2022-05-17 13:48:11

Return to the tournament

Return to Games