Suzuki Yoshitaka - Kawaai Hitoshi


39 Kanto Shineisen Tournament
R Rule O Swap Alter
4 Soosyrv-8 d13 +
JPN Suzuki Yoshitaka Win 9min
JPN Kawaai Hitoshi Loss 24min
12345=b
Published by Nakayama Tomoharu at 2022-05-17 13:20:16

Return to the tournament

Return to Games