Zhou Ying - Wang Jing


Chinese National Championship 2020, Men Group (online)
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi d6 +
CHN Zhou Ying Loss
CHN Wang Jing Win
Published by Hao Tianyi at 2022-01-22 17:01:07
R Black Result White
1 CHN Qiao Liguang 0 : 1 CHN Ai Xianping
1 CHN Wang Bingxiang 0 : 1 CHN Cao Dong
1 CHN Dong Xinwu 1 : 0 CHN Wang Chunxu
1 CHN Wang Jing 1 : 0 CHN E Yongkai
1 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Wang Minhao
1 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Wang Shuo
1 CHN Wu You 1 : 0 CHN Jia Baolin
1 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Jiang Lin
1 CHN Li Zhuoqiang 1 : 0 CHN Xiu Haiyang
1 CHN Lian Heqi 0 : 1 CHN Xu Yikuan
1 CHN Liu Chao 1 : 0 CHN Yang Jianheng
1 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Liu Jinfeng
1 CHN Liu Qingchen 0 : 1 CHN Yuan Xinhua
1 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Liu Yida
1 CHN Zhao Yan 0 : 1 CHN Mei Fan
1 CHN Zhou Ying 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
2 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Ai Xianping
2 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
2 CHN Dong Xinwu 0 : 1 CHN Xie Weixiang
2 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Xu Yikuan
2 CHN Wang Jing 0 : 1 CHN Huang Jianguang
2 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Yuan Xinhua
2 CHN Wu You 0 : 1 CHN Li Zhuoqiang
2 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Yang Tingyu
2 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Liu Chao
2 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN E Yongkai
2 CHN Jia Baolin 0 : 1 CHN Wang Chunxu
2 CHN Jiang Lin 1 : 0 CHN Wang Minhao
2 CHN Lian Heqi 0 : 1 CHN Wang Shuo
2 CHN Wang Penghao 0 : 1 CHN Liu Jinfeng
2 CHN Yang Jianheng 1 : 0 CHN Liu Qingchen
2 CHN Liu Yida 1 : 0 CHN Xiu Haiyang
2 CHN Qiao Liguang 0 : 1 CHN Xu Chenqin
2 CHN Wang Bingxiang 0 : 1 CHN Zhao Yan
3 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Li Zhuoqiang
3 CHN He Qifa 0.5 : 0.5 CHN Xie Weixiang
3 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
3 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Huang Liqin
3 CHN Yang Tingyu 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
3 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Mei Fan
3 CHN Wang Shuo 1 : 0 CHN Dong Xinwu
3 CHN Xu Yikuan 1 : 0 CHN Jiang Lin
3 CHN Liu Chao 1 : 0 CHN Yuan Xinhua
3 CHN Liu Jinfeng 0.5 : 0.5 CHN Wu You
3 CHN Xu Chenqin 0 : 1 CHN Liu Yida
3 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Yang Jianheng
3 CHN Wang Chunxu 0 : 1 CHN Zhao Yan
3 CHN Zhou Ying 0 : 1 CHN Wang Jing
3 CHN Wang Bingxiang 1 : 0 CHN E Yongkai
3 CHN Wang Penghao 1 : 0 CHN Jia Baolin
3 CHN Lian Heqi 1 : 0 CHN Qiao Liguang
3 CHN Wang Minhao 0 : 1 CHN Liu Qingchen
4 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Zhang Jiguo
4 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Mei Fan
4 CHN Yang Tingyu 0.5 : 0.5 CHN Xie Weixiang
4 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Huang Jianguang
4 CHN Wang Jing 1 : 0 CHN Cao Dong
4 CHN Li Zhuoqiang 0 : 1 CHN Wang Shuo
4 CHN Xu Yikuan 1 : 0 CHN Liu Chao
4 CHN Zhao Yan 1 : 0 CHN Liu Yida
4 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
4 CHN Dong Xinwu 0.5 : 0.5 CHN Liu Jinfeng
4 CHN Wu You 1 : 0 CHN Jiang Lin
4 CHN Xiu Haiyang 1 : 0 CHN Lian Heqi
4 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Wang Penghao
4 CHN Zhou Ying 1 : 0 CHN Liu Qingchen
4 CHN Wang Bingxiang 1 : 0 CHN Yuan Xinhua
4 CHN Wang Chunxu 1 : 0 CHN Xu Chenqin
4 CHN Jia Baolin 0 : 1 CHN Yang Jianheng
4 CHN E Yongkai 1 : 0 CHN Qiao Liguang
5 CHN Huang Liqin 0 : 1 CHN Ai Xianping
5 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Huang Jianguang
5 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Zhao Yan
5 CHN Wang Jing 0 : 1 CHN Xie Weixiang
5 CHN Wang Shuo 1 : 0 CHN Xu Yikuan
5 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN He Qifa
5 CHN Wu You 0 : 1 CHN Mei Fan
5 CHN Liu Yida 0 : 1 CHN Cao Dong
5 CHN Wang Bingxiang 0 : 1 CHN Li Zhuoqiang
5 CHN Lian Heqi 0 : 1 CHN Wang Chunxu
5 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Yang Jianheng
5 CHN Zhou Ying 1 : 0 CHN Liu Chao
5 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Liu Jinfeng
5 CHN E Yongkai 0 : 1 CHN Dong Xinwu
5 CHN Jiang Lin 0 : 1 CHN Wang Penghao
5 CHN Liu Qingchen 0 : 1 CHN Xiu Haiyang
5 CHN Wang Minhao 0 : 1 CHN Yuan Xinhua
5 CHN Xu Chenqin 1 : 0 CHN Jia Baolin
6 CHN Wang Shuo 0 : 1 CHN Ai Xianping
6 CHN Yang Tingyu 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
6 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Zhang Jiguo
6 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Xie Weixiang
6 CHN Xu Yikuan 0 : 1 CHN Cao Dong
6 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Zhao Yan
6 CHN Wang Jing 0 : 1 CHN Li Zhuoqiang
6 CHN Zhou Ying 0 : 1 CHN Lin Yizhong
6 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Wang Chunxu
6 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Dong Xinwu
6 CHN Wu You 1 : 0 CHN Lian Heqi
6 CHN Liu Chao 1 : 0 CHN Xiu Haiyang
6 CHN Xu Chenqin 0 : 1 CHN Liu Jinfeng
6 CHN Yuan Xinhua 1 : 0 CHN Liu Yida
6 CHN Yang Jianheng 0 : 1 CHN Wang Bingxiang
6 CHN Liu Qingchen 0 : 1 CHN Wang Penghao
6 CHN Wang Minhao 0 : 1 CHN E Yongkai
6 CHN Jiang Lin 0 : 1 CHN Qiao Liguang
7 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Ai Xianping
7 CHN Yang Tingyu 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
7 CHN Huang Liqin 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
7 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Xie Weixiang
7 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Li Zhuoqiang
7 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Lin Yizhong
7 CHN Wu You 1 : 0 CHN Wang Shuo
7 CHN Xu Yikuan 1 : 0 CHN Liu Jinfeng
7 CHN Wang Bingxiang 0 : 1 CHN Wang Penghao
7 CHN Zhou Ying 0.5 : 0.5 CHN Wang Chunxu
7 CHN Wang Jing 1 : 0 CHN Yuan Xinhua
7 CHN Dong Xinwu 0 : 1 CHN Zhao Yan
7 CHN E Yongkai 1 : 0 CHN Liu Yida
7 CHN Xu Chenqin 0 : 1 CHN Lian Heqi
7 CHN Qiao Liguang 1 : 0 CHN Xiu Haiyang
7 CHN Yang Jianheng 1 : 0 CHN Jiang Lin
7 CHN Wang Minhao 1 : 0 CHN Jia Baolin

Return to the tournament

Return to Games