Yoshimoto Yuta - Yokoyama Shota


22 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round
R Rule O Swap Alter
4 Soosyrv-8 i7 + 6,9,11,14,17
JPN Yoshimoto Yuta Loss 42min
JPN Yokoyama Shota Win 38min
1234=w 5=b
Published by Nakayama Tomoharu at 2021-12-20 14:00:36

Return to the tournament

Return to Games