Tsai Chou-Lin - Fang Hsien-Jui


2021 GoCafe.Space Cup
R Rule O Swap Alter
1 Taraguchi i1 -----
TPE Tsai Chou-Lin Loss 18min
TPE Fang Hsien-Jui Win 17min
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-07 12:32:32

Return to the tournament

Return to Games