53 Kyoto Classified Tournament


Place: Kyoto, Japan

Rule: Soosyrv-8 Rated: Yes

Date: 2021-11-13 - 2021-11-13

See Games (44)

Players: Fujita Maiko, Hasegawa Kazuto, Hata Masayuki, Hayashi Shoichi, Ide Daisuke, Iio Yoshihiro, Ishitani Shin-ichi, Kawaai Hitoshi, Kawamura Norihiko, Kito Shinichi, Maruta Hiroki, Shimura Hiroki, Tanaka Shotaro, Taniguchi Ren, Tokonami Shota, Toyo Koryu


Return to Tournaments