Zeng Feige - Shan Yanfei


The Fourth World Renju Open
R Rule O Swap Alter
7 Soosyrv-8 d9 -- f7,i8
CHN Zeng Feige Win
CHN Shan Yanfei Loss
Published by Chen Guoliang at 2022-11-13 05:13:30
R Black Result White
1 CHN Shan Yanfei 0 : 1 CHN Jin Hongli
1 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
1 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Zeng Feige
1 CHN Zhang Xiaojian 1 : 0 CHN Yu Yajun
1 CHN Mao Weiming 1 : 0 CHN Lu Yi
1 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
1 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Tian Hanfa
1 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Hu Yuhan
1 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Ge Yuwei
1 CHN Fu Liang 0.5 : 0.5 CHN Gao Jiaxuan
1 CHN Yu Yuanzhen 0 : 1 CHN Wan Junhong
2 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
2 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Huang Liqin
2 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Zhang Xiaojian
2 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Mao Weiming
2 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
2 CHN Gao Jiaxuan 1 : 0 CHN Shan Yanfei
2 CHN Fu Liang 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
2 CHN Tian Hanfa 0 : 1 CHN Chen Xin
2 CHN Ge Yuwei 0 : 1 CHN Yu Yajun
2 CHN Lu Yi 1 : 0 CHN Yu Yuanzhen
3 CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN Mao Weiming
3 CHN Huang Liqin 0.5 : 0.5 CHN Zhang Xiaojian
3 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Gao Jiaxuan
3 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Meng Jiehuan
3 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Zeng Feige
3 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Yu Yajun
3 CHN Lu Yi 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
3 CHN Jin Hongli 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
3 CHN Tian Hanfa 0 : 1 CHN Fu Liang
3 CHN Shan Yanfei 0 : 1 CHN Yu Yuanzhen
4 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN He Shujun
4 CHN Li Xiaoqing 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
4 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Zhang Xiaojian
4 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Jin Hongli
4 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Chen Xin
4 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Gao Jiaxuan
4 CHN Zeng Feige 0 : 1 CHN Fu Liang
4 CHN Yu Yuanzhen 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
4 CHN Lu Yi 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yifeng
4 CHN Ge Yuwei 1 : 0 CHN Shan Yanfei
5 CHN Zhang Xiaojian 0 : 1 CHN He Shujun
5 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Jin Hongli
5 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN Chen Xin
5 CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN Fu Liang
5 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Ge Yuwei
5 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Zhu Tianyi
5 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Jiang Qiwen
5 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Gao Jiaxuan
5 CHN Zeng Feige 0 : 1 CHN Lu Yi
5 CHN Tian Hanfa 0 : 1 CHN Yu Yuanzhen
6 CHN Huang Liqin 0 : 1 CHN He Shujun
6 CHN Zhang Xiaojian 0.5 : 0.5 CHN Chen Xin
6 CHN Fu Liang 1 : 0 CHN Wan Junhong
6 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Mao Weiming
6 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Zhu Tianyi
6 CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
6 CHN Lu Yi 0.5 : 0.5 CHN Yu Yajun
6 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Yu Yuanzhen
6 CHN Zeng Feige 1 : 0 CHN Ge Yuwei
6 CHN Tian Hanfa 1 : 0 CHN Shan Yanfei
7 CHN He Shujun 0 : 1 CHN Chen Xin
7 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Fu Liang
7 CHN Zhang Xiaojian 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
7 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
7 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Mao Weiming
7 CHN Lu Yi 1 : 0 CHN Wan Junhong
7 CHN Gao Jiaxuan 0 : 1 CHN Jin Hongli
7 CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN Yu Yajun
7 CHN Tian Hanfa 1 : 0 CHN Ge Yuwei
7 CHN Zeng Feige 1 : 0 CHN Shan Yanfei

Return to the tournament

Return to Games