Kato Hoko - Kurata Daichi


44 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
2 Soosyrv-8 i3 + j9,j10
JPN Kato Hoko Loss 6min
JPN Kurata Daichi Win 7min
B=4
Published by Iio Yoshihiro at 2020-06-29 09:06:12

Return to the tournament

Return to Games