Wang Qichao - Qi Guan


Heilongjiang Winter (New Year) Open 2019
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi i9 + I7,G6,G6,F7
CHN Wang Qichao Loss 8min
CHN Qi Guan Win 1min
+
Published by Wang Qichao at 2020-01-04 08:25:52
R Black Result White
1 CHN Wang Qichao 0.5 : 0.5 CHN Zhao Xinye
1 CHN Song Tao 0.5 : 0.5 CHN Shi Yutong
1 CHN Guo Song 1 : 0 CHN Zhang Wenbo
1 CHN Zhai Yuhao 0 : 1 CHN Qu Zhaodong
1 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Xiu Heng
1 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Xu Shuang
1 CHN Zhao Rui 0 : 1 CHN Wang Zhongyi
1 CHN Shi Xueni 0 : 1 CHN Huang Danlin
1 CHN Che Baikang 1 : 0 CHN Yue Shenyi
1 CHN Li Xin 1 : 0 CHN Miao Shihao
1 CHN Zhang Jiaxin 1 : 0 CHN Zhao Changsheng
1 CHN Hao Tianyi 1 : 0 CHN Cao Youyu
1 CHN Qi Guan 0.5 : 0.5 CHN Ni Zhongxing
2 CHN Shi Yutong 0 : 1 CHN Wang Qichao
2 CHN Wang Zhongyi 0 : 1 CHN Xiao Huifang
2 CHN Zhang Jiaxin 0 : 1 CHN Jiao Binze
2 CHN Wang Ruowei 1 : 0 CHN Zhang Rong
2 CHN Li Xin 0 : 1 CHN Che Baikang
2 CHN Cao Youyu 0 : 1 CHN Miao Shihao
2 CHN Song Tao 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
2 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Huang Danlin
2 CHN Shi Xueni 0 : 1 CHN Zhao Changsheng
2 CHN Zhao Xinye 0 : 1 CHN Qi Guan
2 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Guo Song
2 CHN Yue Shenyi 1 : 0 CHN Zhai Yuhao
2 CHN Qu Zhaodong 0 : 1 CHN Hao Tianyi
3 CHN Qu Zhaodong 1 : 0 CHN Zhang Rong
3 CHN Song Tao 1 : 0 CHN Wang Zhongyi
3 CHN Zhao Rui 0 : 1 CHN Cao Youyu
3 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Jiao Binze
3 CHN Guo Song 1 : 0 CHN Zhang Jiaxin
3 CHN Wang Ruowei 0 : 1 CHN Che Baikang
3 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Hao Tianyi
3 CHN Zhang Fukang 1 : 0 CHN Miao Shihao
3 CHN Zhang Wenbo 1 : 0 CHN Huang Danlin
3 CHN Zhao Xinye 0.5 : 0.5 CHN Shi Yutong
3 CHN Yue Shenyi 0 : 1 CHN Zhao Changsheng
3 CHN Wang Qichao 0 : 1 CHN Qi Guan
3 CHN Zhai Yuhao 0 : 1 CHN Shi Xueni
3 CHN Xiao Huifang 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
4 CHN Yue Shenyi 1 : 0 CHN Zhang Rong
4 CHN Zhang Wenbo 1 : 0 CHN Jiao Binze
4 CHN Zhang Fukang 0 : 1 CHN Xiao Huifang
4 CHN Cao Youyu 0 : 1 CHN Huang Danlin
4 CHN Qu Zhaodong 0 : 1 CHN Qi Guan
4 CHN Li Shuo 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
4 CHN Zhao Rui 1 : 0 CHN Zhai Yuhao
4 CHN Shi Xueni 0 : 1 CHN Zhang Jiaxin
4 CHN Wang Qichao 1 : 0 CHN Guo Song
4 CHN Wang Ruowei 0 : 1 CHN Li Xin
4 CHN Zhao Xinye 1 : 0 CHN Wang Zhongyi
4 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Che Baikang
4 CHN Shi Yutong 1 : 0 CHN Miao Shihao
4 CHN Hao Tianyi 1 : 0 CHN Zhao Changsheng
5 CHN Jiao Binze 1 : 0 CHN Yue Shenyi
5 CHN Song Tao 1 : 0 CHN Zhao Changsheng
5 CHN Wang Ruowei 0 : 1 CHN Guo Song
5 CHN Zhao Xinye 1 : 0 CHN Qu Zhaodong
5 CHN Li Xin 0 : 1 CHN Wang Qichao
5 CHN Zhang Rong 0 : 1 CHN Wang Zhongyi
5 CHN Hao Tianyi 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
5 CHN Miao Shihao 0 : 1 CHN Shi Xueni
5 CHN Huang Danlin 1 : 0 CHN Zhang Fukang
5 CHN Zhang Jiaxin 0.5 : 0.5 CHN Shi Yutong
5 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Wan Junhong
5 CHN Zhai Yuhao 1 : 0 CHN Cao Youyu
5 CHN Che Baikang 1 : 0 CHN Xiao Huifang
6 CHN Zhao Changsheng 0 : 1 CHN Zhang Fukang
6 CHN Shi Yutong 0.5 : 0.5 CHN Guo Song
6 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Che Baikang
6 CHN Song Tao 0 : 1 CHN Xiao Huifang
6 CHN Zhao Rui 0 : 1 CHN Shi Xueni
6 CHN Yue Shenyi 0 : 1 CHN Qu Zhaodong
6 CHN Wang Ruowei 0 : 1 CHN Zhai Yuhao
6 CHN Li Xin 0 : 1 CHN Hao Tianyi
6 CHN Cao Youyu 1 : 0 CHN Zhang Rong
6 CHN Li Shuo 0 : 1 CHN Qi Guan
6 CHN Wang Zhongyi 0.5 : 0.5 CHN Zhang Jiaxin
6 CHN Wang Qichao 0 : 1 CHN Wan Junhong
6 CHN Huang Danlin 1 : 0 CHN Jiao Binze
7 CHN Hao Tianyi 1 : 0 CHN Che Baikang
7 CHN Song Tao 0 : 1 CHN Wang Qichao
7 CHN Zhao Rui 1 : 0 CHN Zhang Rong
7 CHN Jiao Binze 0 : 1 CHN Zhai Yuhao
7 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Huang Danlin
7 CHN Qu Zhaodong 0.5 : 0.5 CHN Shi Yutong
7 CHN Guo Song 0 : 1 CHN Zhao Xinye
7 CHN Yue Shenyi 1 : 0 CHN Cao Youyu
7 CHN Zhang Fukang 0 : 1 CHN Shi Xueni
7 CHN Wang Zhongyi 0.5 : 0.5 CHN Wang Ruowei
7 CHN Zhang Jiaxin 0 : 1 CHN Li Xin
7 CHN Ni Zhongxing 0 : 1 CHN Wan Junhong
7 CHN Xiao Huifang 0 : 1 CHN Qi Guan
7 CHN Zhao Changsheng 1 : 0 CHN Miao Shihao

Return to the tournament

Return to Games