Zhang Haoshuo - Zhang Yunshu


4th National Mind Sports Games of China, Girls
R Rule O Swap Alter
3 RIF d12 - 12
CHN Zhang Haoshuo Loss 46min
CHN Zhang Yunshu Win 45min
Published by Hao Tianyi at 2020-03-23 13:55:02
R Black Result White
1 CHN Zhang Yunshu 1 : 0 CHN Hu Yuyang
1 CHN Xu Xicheng 1 : 0 CHN Wang Huiyi
1 CHN Zhu Jiayi 1 : 0 CHN Qiu Anheng
1 CHN Zhong Qixin 0 : 1 CHN Qin Shaoya
1 CHN Zhou Jiaqi 0 : 1 CHN Zhou Zhou
1 CHN Hu Jia'an 0 : 1 CHN Fan Zhiyi
1 CHN Wang Jiaru 0 : 1 CHN Wang Kemiao
1 CHN Ma Yike 0 : 1 CHN Zhang Haoshuo
1 CHN Liu Ming 0.5 : 0.5 CHN Wang Jiaxin
1 CHN Yang Xiaoxue 1 : 0 CHN Zhang-Gu Wenyu
1 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Liu Shaoqi
1 CHN Wang Yulu 0 : 1 CHN Sun Yuqi
1 CHN Li Jiatong 0 : 1 CHN He Lewei
1 CHN Liu Chenfei 1 : 0 CHN Li Shixuan
1 CHN Fu Siqian 0 : 1 CHN Zhao Fangfei
1 CHN Zhang Xinyi 1 : 0 CHN Zhou Yiwen
1 CHN Wang Jingyi 0.5 : 0.5 CHN Wu Yufan
1 CHN Yao Jiaying 1 : 0 CHN Zhang Muyi
1 CHN Duan Yiran 0 : 1 CHN Zhang Ruihan
1 CHN Liu Mengyun 1 : 0 CHN Wang Jiayi
1 CHN Jiang Ao 1 : 0 CHN Cheng Jia
1 CHN Wang Zizhu 0 : 1 CHN Guo Yiwei
1 CHN Shi Qiaochu 1 : 0 CHN Dai Luona
2 CHN Liu Ming 0 : 1 CHN Hu Yuyang
2 CHN Zhong Qixin 0 : 1 CHN Zhou Yiwen
2 CHN Hu Jia'an 0 : 1 CHN Qiu Anheng
2 CHN Wang Jiaru 0 : 1 CHN Zhou Jiaqi
2 CHN Wang Yulu 1 : 0 CHN Ma Yike
2 CHN Zhang-Gu Wenyu 0 : 1 CHN Fu Siqian
2 CHN Dai Luona 1 : 0 CHN Gong Yixuan
2 CHN Cheng Jia 1 : 0 CHN Li Jiatong
2 CHN Wang Jiayi 0 : 1 CHN Wang Huiyi
2 CHN Zhang Muyi 0 : 1 CHN Wang Zizhu
2 CHN Li Shixuan 1 : 0 CHN Duan Yiran
2 CHN Xu Xicheng 0 : 1 CHN Yao Jiaying
2 CHN Wang Jiaxin 0 : 1 CHN Wu Yufan
2 CHN Fan Zhiyi 0 : 1 CHN Zhu Jiayi
2 CHN Zhou Zhou 0 : 1 CHN Wang Kemiao
2 CHN Zhao Fangfei 1 : 0 CHN Sun Yuqi
2 CHN Yang Xiaoxue 0 : 1 CHN Liu Mengyun
2 CHN Shi Qiaochu 0 : 1 CHN Liu Shaoqi
2 CHN He Lewei 0 : 1 CHN Jiang Ao
2 CHN Guo Yiwei 0.5 : 0.5 CHN Zhang Ruihan
2 CHN Zhang Yunshu 1 : 0 CHN Liu Chenfei
2 CHN Qin Shaoya 0 : 1 CHN Zhang Xinyi
2 CHN Zhang Haoshuo 1 : 0 CHN Wang Jingyi
3 CHN Wang Huiyi 0 : 1 CHN Sun Yuqi
3 CHN Fan Zhiyi 0 : 1 CHN Wang Yulu
3 CHN Zhou Zhou 0 : 1 CHN Wang Jiaxin
3 CHN Liu Ming 0 : 1 CHN Wang Jingyi
3 CHN Li Jiatong 1 : 0 CHN Zhong Qixin
3 CHN Gong Yixuan 1 : 0 CHN Duan Yiran
3 CHN Zhang Muyi 1 : 0 CHN Zhang-Gu Wenyu
3 CHN Wang Jiayi 1 : 0 CHN Wang Jiaru
3 CHN Hu Jia'an 0 : 1 CHN Ma Yike
3 CHN Xu Xicheng 1 : 0 CHN Zhou Yiwen
3 CHN Yang Xiaoxue 0.5 : 0.5 CHN Wang Zizhu
3 CHN Zhang Ruihan 0.5 : 0.5 CHN Wu Yufan
3 CHN Shi Qiaochu 1 : 0 CHN He Lewei
3 CHN Li Shixuan 0 : 1 CHN Dai Luona
3 CHN Qin Shaoya 1 : 0 CHN Cheng Jia
3 CHN Zhou Jiaqi 0.5 : 0.5 CHN Hu Yuyang
3 CHN Guo Yiwei 0 : 1 CHN Liu Chenfei
3 CHN Zhang Haoshuo 0 : 1 CHN Zhang Yunshu
3 CHN Zhao Fangfei 0 : 1 CHN Wang Kemiao
3 CHN Jiang Ao 0.5 : 0.5 CHN Liu Shaoqi
3 CHN Liu Mengyun 0 : 1 CHN Zhang Xinyi
3 CHN Yao Jiaying 0.5 : 0.5 CHN Zhu Jiayi
3 CHN Qiu Anheng 0 : 1 CHN Fu Siqian
4 CHN He Lewei 1 : 0 CHN Li Shixuan
4 CHN Cheng Jia 0 : 1 CHN Zhou Jiaqi
4 CHN Zhang Muyi 1 : 0 CHN Zhou Yiwen
4 CHN Wang Jiayi 1 : 0 CHN Zhou Zhou
4 CHN Zhong Qixin 0 : 1 CHN Wang Jiaru
4 CHN Ma Yike 0 : 1 CHN Li Jiatong
4 CHN Fan Zhiyi 0 : 1 CHN Wang Huiyi
4 CHN Gong Yixuan 1 : 0 CHN Qiu Anheng
4 CHN Liu Ming 1 : 0 CHN Duan Yiran
4 CHN Hu Jia'an 0 : 1 CHN Zhang-Gu Wenyu
4 CHN Wang Jiaxin 1 : 0 CHN Wang Zizhu
4 CHN Yang Xiaoxue 0.5 : 0.5 CHN Wang Jingyi
4 CHN Guo Yiwei 0 : 1 CHN Hu Yuyang
4 CHN Zhao Fangfei 0 : 1 CHN Qin Shaoya
4 CHN Zhang Haoshuo 0 : 1 CHN Sun Yuqi
4 CHN Shi Qiaochu 1 : 0 CHN Xu Xicheng
4 CHN Liu Mengyun 1 : 0 CHN Fu Siqian
4 CHN Liu Chenfei 0.5 : 0.5 CHN Wu Yufan
4 CHN Dai Luona 0 : 1 CHN Zhu Jiayi
4 CHN Yao Jiaying 1 : 0 CHN Jiang Ao
4 CHN Zhang Yunshu 0.5 : 0.5 CHN Liu Shaoqi
4 CHN Zhang Xinyi 0 : 1 CHN Wang Kemiao
4 CHN Zhang Ruihan 0 : 1 CHN Wang Yulu
5 CHN Liu Ming 1 : 0 CHN Wang Zizhu
5 CHN Wang Huiyi 0.5 : 0.5 CHN He Lewei
5 CHN Xu Xicheng 1 : 0 CHN Zhao Fangfei
5 CHN Guo Yiwei 1 : 0 CHN Gong Yixuan
5 CHN Duan Yiran 1 : 0 CHN Hu Jia'an
5 CHN Cheng Jia 0 : 1 CHN Zhou Yiwen
5 CHN Li Shixuan 1 : 0 CHN Ma Yike
5 CHN Fan Zhiyi 0 : 1 CHN Wang Jiayi
5 CHN Qiu Anheng 0 : 1 CHN Zhou Zhou
5 CHN Zhang-Gu Wenyu 1 : 0 CHN Zhong Qixin
5 CHN Zhang Haoshuo 0 : 1 CHN Fu Siqian
5 CHN Li Jiatong 0 : 1 CHN Dai Luona
5 CHN Wang Jiayi 1 : 0 CHN Yang Xiaoxue
5 CHN Liu Shaoqi 1 : 0 CHN Qin Shaoya
5 CHN Zhu Jiayi 1 : 0 CHN Wang Kemiao
5 CHN Zhang Yunshu 1 : 0 CHN Yao Jiaying
5 CHN Zhang Xinyi 0 : 1 CHN Shi Qiaochu
5 CHN Wang Jingyi 0.5 : 0.5 CHN Zhang Ruihan
5 CHN Liu Mengyun 1 : 0 CHN Sun Yuqi
5 CHN Zhou Jiaqi 0.5 : 0.5 CHN Wang Yulu
5 CHN Wang Jiaxin 1 : 0 CHN Hu Yuyang
5 CHN Liu Chenfei 1 : 0 CHN Jiang Ao
5 CHN Zhang Muyi 1 : 0 CHN Wu Yufan
6 CHN He Lewei 0 : 1 CHN Liu Ming
6 CHN Zhong Qixin 1 : 0 CHN Hu Jia'an
6 CHN Qiu Anheng 1 : 0 CHN Cheng Jia
6 CHN Fan Zhiyi 0.5 : 0.5 CHN Duan Yiran
6 CHN Ma Yike 0 : 1 CHN Wang Zizhu
6 CHN Wang Jiaru 1 : 0 CHN Li Jiatong
6 CHN Zhao Fangfei 0 : 1 CHN Zhou Zhou
6 CHN Li Shixuan 0 : 1 CHN Zhang Haoshuo
6 CHN Zhang-Gu Wenyu 0.5 : 0.5 CHN Zhou Yiwen
6 CHN Yang Xiaoxue 1 : 0 CHN Gong Yixuan
6 CHN Zhang Ruihan 0.5 : 0.5 CHN Wang Huiyi
6 CHN Wu Yufan 1 : 0 CHN Guo Yiwei
6 CHN Liu Shaoqi 0.5 : 0.5 CHN Wang Kemiao
6 CHN Zhang Yunshu 1 : 0 CHN Zhu Jiayi
6 CHN Hu Yuyang 0 : 1 CHN Qin Shaoya
6 CHN Dai Luona 1 : 0 CHN Zhou Jiaqi
6 CHN Wang Jiayi 1 : 0 CHN Sun Yuqi
6 CHN Zhang Muyi 0 : 1 CHN Xu Xicheng
6 CHN Fu Siqian 0 : 1 CHN Zhang Xinyi
6 CHN Wang Yulu 1 : 0 CHN Wang Jiaxin
6 CHN Yao Jiaying 1 : 0 CHN Liu Chenfei
6 CHN Liu Mengyun 1 : 0 CHN Shi Qiaochu
6 CHN Jiang Ao 0.5 : 0.5 CHN Wang Jingyi
7 CHN He Lewei 0.5 : 0.5 CHN Wang Jiaru
7 CHN Hu Yuyang 0 : 1 CHN Zhang-Gu Wenyu
7 CHN Wang Zizhu 0.5 : 0.5 CHN Zhou Yiwen
7 CHN Sun Yuqi 1 : 0 CHN Zhou Zhou
7 CHN Duan Yiran 0 : 1 CHN Qiu Anheng
7 CHN Cheng Jia 0 : 1 CHN Li Shixuan
7 CHN Ma Yike 0.5 : 0.5 CHN Zhao Fangfei
7 CHN Gong Yixuan 1 : 0 CHN Zhong Qixin
7 CHN Li Jiatong 1 : 0 CHN Hu Jia'an
7 CHN Zhang Haoshuo 1 : 0 CHN Zhou Jiaqi
7 CHN Fan Zhiyi 0 : 1 CHN Guo Yiwei
7 CHN Yang Xiaoxue 1 : 0 CHN Wang Huiyi
7 CHN Wang Jiayi 0 : 1 CHN Xu Xicheng
7 CHN Jiang Ao 0 : 1 CHN Fu Siqian
7 CHN Liu Shaoqi 0.5 : 0.5 CHN Zhu Jiayi
7 CHN Wang Kemiao 1 : 0 CHN Wang Yulu
7 CHN Zhang Xinyi 0.5 : 0.5 CHN Yao Jiaying
7 CHN Zhang Yunshu 1 : 0 CHN Liu Mengyun
7 CHN Qin Shaoya 0.5 : 0.5 CHN Dai Luona
7 CHN Shi Qiaochu 1 : 0 CHN Liu Chenfei
7 CHN Wu Yufan 1 : 0 CHN Liu Ming
7 CHN Wang Jiaxin 0.5 : 0.5 CHN Wang Jingyi
7 CHN Zhang Muyi 1 : 0 CHN Zhang Ruihan
8 CHN Wang Jiaru 0 : 1 CHN Guo Yiwei
8 CHN Cheng Jia 0 : 1 CHN Hu Jia'an
8 CHN Zhong Qixin 0 : 1 CHN Fan Zhiyi
8 CHN Ma Yike 0 : 1 CHN Duan Yiran
8 CHN Hu Yuyang 0.5 : 0.5 CHN Zhao Fangfei
8 CHN Zhou Zhou 1 : 0 CHN Li Shixuan
8 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Zhang Ruihan
8 CHN Li Jiatong 0 : 1 CHN Qiu Anheng
8 CHN Jiang Ao 1 : 0 CHN Zhou Jiaqi
8 CHN He Lewei 0 : 1 CHN Wang Zizhu
8 CHN Zhou Yiwen 1 : 0 CHN Wang Huiyi
8 CHN Liu Ming 0 : 1 CHN Liu Chenfei
8 CHN Zhang Xinyi 1 : 0 CHN Wu Yufan
8 CHN Zhang-Gu Wenyu 1 : 0 CHN Wang Jingyi
8 CHN Xu Xicheng 0 : 1 CHN Zhu Jiayi
8 CHN Liu Mengyun 0.5 : 0.5 CHN Liu Shaoqi
8 CHN Yao Jiaying 1 : 0 CHN Shi Qiaochu
8 CHN Zhang Yunshu 0 : 1 CHN Wang Kemiao
8 CHN Qin Shaoya 0 : 1 CHN Wang Yulu
8 CHN Wang Jiayi 1 : 0 CHN Dai Luona
8 CHN Zhang Muyi 0.5 : 0.5 CHN Wang Jiaxin
8 CHN Fu Siqian 0 : 1 CHN Sun Yuqi
8 CHN Zhang Haoshuo 0 : 1 CHN Yang Xiaoxue
9 CHN Zhou Zhou 0 : 1 CHN Zhang Ruihan
9 CHN Zhou Jiaqi 1 : 0 CHN Zhong Qixin
9 CHN Zhao Fangfei 1 : 0 CHN Cheng Jia
9 CHN Wang Huiyi 1 : 0 CHN Ma Yike
9 CHN Fan Zhiyi 0 : 1 CHN He Lewei
9 CHN Li Jiatong 0.5 : 0.5 CHN Duan Yiran
9 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Hu Yuyang
9 CHN Wang Jingyi 1 : 0 CHN Wang Jiaru
9 CHN Zhang Haoshuo 1 : 0 CHN Liu Ming
9 CHN Jiang Ao 1 : 0 CHN Zhou Yiwen
9 CHN Shi Qiaochu 0 : 1 CHN Sun Yuqi
9 CHN Fu Siqian 1 : 0 CHN Wang Zizhu
9 CHN Zhang-Gu Wenyu 1 : 0 CHN Qiu Anheng
9 CHN Wu Yufan 0.5 : 0.5 CHN Dai Luona
9 CHN Qin Shaoya 1 : 0 CHN Guo Yiwei
9 CHN Wang Jiaxin 0 : 1 CHN Liu Chenfei
9 CHN Wang Jiayi 0 : 1 CHN Zhang Muyi
9 CHN Xu Xicheng 1 : 0 CHN Yang Xiaoxue
9 CHN Liu Shaoqi 1 : 0 CHN Wang Yulu
9 CHN Zhu Jiayi 0.5 : 0.5 CHN Liu Mengyun
9 CHN Zhang Xinyi 1 : 0 CHN Zhang Yunshu
9 CHN Yao Jiaying 0.5 : 0.5 CHN Wang Kemiao
9 CHN Li Shixuan 0.5 : 0.5 CHN Hu Jia'an

Return to the tournament

Return to Games