He Shirui - Lyu Xinghan


4th National Mind Sports Games of China, Boys
R Rule O Swap Alter
1 RIF d3 + 10
CHN He Shirui Win 29min
CHN Lyu Xinghan Loss 10min
Published by Hao Tianyi at 2020-02-15 15:23:48
R Black Result White
1 CHN Lu Jiahao 0 : 1 CHN Kang Tingrui
1 CHN Li Bolai 0 : 1 CHN Zhong Yuyang
1 CHN Ma Zheng 1 : 0 CHN Han Yiming
1 CHN Zhou Ying 0.5 : 0.5 CHN Zhou Yuxiang
1 CHN Ma Chenzhi 1 : 0 CHN Liu Tong
1 CHN Lin Xinpeng 0 : 1 CHN Li Xiang
1 CHN Qiu Jilin 1 : 0 CHN Zhang Chenrui
1 CHN Xu Chengxiang 1 : 0 CHN Zhou Zijian
1 CHN Zhang Hanchi 0 : 1 CHN Yin Haoxuan
1 CHN Yin Zikang 0.5 : 0.5 CHN Chen Tianle
1 CHN Jiao Zhengrui 0 : 1 CHN Qiu Haiyue
1 CHN Wang Haoming 1 : 0 CHN Luan Kaixin
1 CHN Han Ningyuan 0 : 1 CHN Chen Zihan
1 CHN Wu Junlang 0 : 1 CHN Lei Yufei
1 CHN Yang Haonan 1 : 0 CHN Gu Xuanyu
1 CHN Kang Xi 0 : 1 CHN Zhang Junyu
1 CHN Li Zhen 1 : 0 CHN Yang Zetai
1 CHN Huang Yi 0.5 : 0.5 CHN Li Jiapeng
1 CHN Wang Zechen 0 : 1 CHN Deng Yingdong
1 CHN Li Jiajun 0 : 1 CHN Zhang Xiuqi
1 CHN Fan Shihao 0 : 1 CHN Zhang Shuhao
1 CHN Zhao Lingxuan 1 : 0 CHN Wang Hengrui
1 CHN Tang Jiayi 1 : 0 CHN Nie Hehong
1 CHN Ma Xiaotian 0 : 1 CHN Chen Hongquan
1 CHN He Yucheng 1 : 0 CHN Zhao Yufei
1 CHN Yuan Ruize 1 : 0 CHN Wang Boshen
1 CHN Yuan Qixun 0 : 1 CHN Kang Zheming
1 CHN Wang Jingrui 1 : 0 CHN Zhang Tiantai
1 CHN He Shirui 1 : 0 CHN Lyu Xinghan
2 CHN Tang Jiayi 0 : 1 CHN Kang Tingrui
2 CHN He Shirui 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
2 CHN Ma Zheng 0 : 1 CHN Kang Zheming
2 CHN Ma Chenzhi 1 : 0 CHN Li Xiang
2 CHN Qiu Jilin 0 : 1 CHN Xu Chengxiang
2 CHN Qiu Haiyue 1 : 0 CHN Yin Haoxuan
2 CHN Lei Yufei 1 : 0 CHN Wang Haoming
2 CHN Yang Haonan 0 : 1 CHN Chen Zihan
2 CHN Li Zhen 0 : 1 CHN Zhang Junyu
2 CHN Deng Yingdong 0 : 1 CHN Zhang Shuhao
2 CHN Zhang Xiuqi 1 : 0 CHN Zhao Lingxuan
2 CHN He Yucheng 0.5 : 0.5 CHN Li Wenda
2 CHN Chen Hongquan 0.5 : 0.5 CHN Yuan Ruize
2 CHN Wang Jingrui 0 : 1 CHN Zhou Ying
2 CHN Yin Zikang 0.5 : 0.5 CHN Zhou Yuxiang
2 CHN Chen Tianle 0.5 : 0.5 CHN Huang Yi
2 CHN Li Jiapeng 0 : 1 CHN Lin Xinpeng
2 CHN Zhou Zijian 0 : 1 CHN Liu Tong
2 CHN Zhang Chenrui 0 : 1 CHN Zhang Hanchi
2 CHN Han Ningyuan 0 : 1 CHN Jiao Zhengrui
2 CHN Wu Junlang 1 : 0 CHN Luan Kaixin
2 CHN Kang Xi 1 : 0 CHN Gu Xuanyu
2 CHN Yang Zetai 0 : 1 CHN Fan Shihao
2 CHN Wang Zechen 0 : 1 CHN Wang Hengrui
2 CHN Lu Jiahao 0 : 1 CHN Li Jiajun
2 CHN Ma Xiaotian 1 : 0 CHN Nie Hehong
2 CHN Li Bolai 0.5 : 0.5 CHN Zhang Tiantai
2 CHN Lyu Xinghan 0 : 1 CHN Zhao Yufei
2 CHN Han Yiming 1 : 0 CHN Wang Boshen
3 CHN He Yucheng 0.5 : 0.5 CHN Kang Tingrui
3 CHN Ma Chenzhi 1 : 0 CHN Chen Zihan
3 CHN Qiu Haiyue 1 : 0 CHN Zhang Junyu
3 CHN Lei Yufei 0 : 1 CHN Zhang Xiuqi
3 CHN Kang Zheming 1 : 0 CHN Zhang Shuhao
3 CHN Xu Chengxiang 0 : 1 CHN He Shirui
3 CHN Zhou Ying 0.5 : 0.5 CHN Chen Hongquan
3 CHN Li Wenda 1 : 0 CHN Yuan Ruize
3 CHN Tang Jiayi 0 : 1 CHN Ma Zheng
3 CHN Ma Xiaotian 0 : 1 CHN Qiu Jilin
3 CHN Zhang Hanchi 0 : 1 CHN Han Yiming
3 CHN Liu Tong 0 : 1 CHN Yin Zikang
3 CHN Zhou Yuxiang 0.5 : 0.5 CHN Wang Haoming
3 CHN Yang Haonan 0 : 1 CHN Li Xiang
3 CHN Kang Xi 0 : 1 CHN Li Jiajun
3 CHN Li Zhen 1 : 0 CHN Yin Haoxuan
3 CHN Huang Yi 1 : 0 CHN Yuan Qixun
3 CHN Jiao Zhengrui 1 : 0 CHN Deng Yingdong
3 CHN Fan Shihao 0 : 1 CHN Zhao Yufei
3 CHN Wang Jingrui 0 : 1 CHN Wang Hengrui
3 CHN Zhang Tiantai 0 : 1 CHN Zhao Lingxuan
3 CHN Li Jiapeng 0 : 1 CHN Li Bolai
3 CHN Luan Kaixin 0 : 1 CHN Zhou Zijian
3 CHN Han Ningyuan 1 : 0 CHN Gu Xuanyu
3 CHN Wang Zechen 0 : 1 CHN Lu Jiahao
3 CHN Lyu Xinghan 1 : 0 CHN Yang Zetai
3 CHN Nie Hehong 0 : 1 CHN Zhang Chenrui
4 CHN Ma Zheng 1 : 0 CHN Kang Tingrui
4 CHN Wang Jingrui 0 : 1 CHN Zhong Yuyang
4 CHN Zhang Xiuqi 1 : 0 CHN Ma Chenzhi
4 CHN Kang Zheming 1 : 0 CHN Qiu Haiyue
4 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Li Wenda
4 CHN Zhou Ying 0 : 1 CHN Li Xiang
4 CHN Lin Xinpeng 0.5 : 0.5 CHN Xu Chengxiang
4 CHN Qiu Jilin 1 : 0 CHN Jiao Zhengrui
4 CHN Yin Zikang 0.5 : 0.5 CHN Lei Yufei
4 CHN Wu Junlang 0 : 1 CHN Chen Zihan
4 CHN Li Zhen 1 : 0 CHN Zhao Yufei
4 CHN Zhang Junyu 1 : 0 CHN Huang Yi
4 CHN Li Jiajun 1 : 0 CHN Wang Hengrui
4 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN He Yucheng
4 CHN Zhao Lingxuan 0 : 1 CHN Han Yiming
4 CHN Chen Hongquan 1 : 0 CHN Wang Haoming
4 CHN Yuan Ruize 0.5 : 0.5 CHN Li Bolai
4 CHN Zhou Zijian 0 : 1 CHN Zhou Yuxiang
4 CHN Ma Xiaotian 1 : 0 CHN Zhang Hanchi
4 CHN Lyu Xinghan 0 : 1 CHN Han Ningyuan
4 CHN Yang Haonan 1 : 0 CHN Liu Tong
4 CHN Kang Xi 0.5 : 0.5 CHN Zhang Chenrui
4 CHN Deng Yingdong 0 : 1 CHN Yin Haoxuan
4 CHN Fan Shihao 0 : 1 CHN Chen Tianle
4 CHN Tang Jiayi 1 : 0 CHN Wang Boshen
4 CHN Yuan Qixun 1 : 0 CHN Lu Jiahao
4 CHN Zhang Tiantai 0 : 1 CHN Li Jiapeng
4 CHN Yang Zetai 0.5 : 0.5 CHN Luan Kaixin
4 CHN Gu Xuanyu 0 : 1 CHN Wang Zechen
5 CHN Kang Tingrui 1 : 0 CHN Zhou Yuxiang
5 CHN Zhao Yufei 0 : 1 CHN Zhong Yuyang
5 CHN Zhang Xiuqi 0.5 : 0.5 CHN Kang Zheming
5 CHN Li Wenda 0 : 1 CHN Ma Chenzhi
5 CHN Li Xiang 0 : 1 CHN Ma Zheng
5 CHN Chen Zihan 0 : 1 CHN Qiu Jilin
5 CHN Qiu Haiyue 1 : 0 CHN Li Jiajun
5 CHN Chen Hongquan 0 : 1 CHN Li Zhen
5 CHN Zhang Junyu 0 : 1 CHN He Yucheng
5 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Han Yiming
5 CHN Lei Yufei 0 : 1 CHN Lin Xinpeng
5 CHN Xu Chengxiang 0.5 : 0.5 CHN Yin Zikang
5 CHN Zhou Ying 0 : 1 CHN Yuan Ruize
5 CHN Han Ningyuan 1 : 0 CHN Yin Haoxuan
5 CHN Wu Junlang 0 : 1 CHN Jiao Zhengrui
5 CHN Yang Haonan 0 : 1 CHN Chen Tianle
5 CHN Huang Yi 0.5 : 0.5 CHN Zhang Shuhao
5 CHN Li Bolai 1 : 0 CHN Wang Hengrui
5 CHN Tang Jiayi 1 : 0 CHN Zhao Lingxuan
5 CHN Ma Xiaotian 1 : 0 CHN Yuan Qixun
5 CHN Zhang Chenrui 0 : 1 CHN Wang Haoming
5 CHN Kang Xi 0 : 1 CHN Li Jiapeng
5 CHN Zhou Zijian 0 : 1 CHN Lyu Xinghan
5 CHN Liu Tong 0 : 1 CHN Zhang Hanchi
5 CHN Nie Hehong 1 : 0 CHN Deng Yingdong
5 CHN Fan Shihao 1 : 0 CHN Wang Zechen
5 CHN Wang Boshen 0 : 1 CHN Lu Jiahao
5 CHN Wang Jingrui 1 : 0 CHN Luan Kaixin
5 CHN Zhang Tiantai 0 : 1 CHN Yang Zetai
6 CHN Kang Tingrui 1 : 0 CHN Li Wenda
6 CHN Zhang Junyu 0 : 1 CHN Zhong Yuyang
6 CHN Zhang Xiuqi 1 : 0 CHN Qiu Jilin
6 CHN Li Zhen 0 : 1 CHN Kang Zheming
6 CHN Qiu Haiyue 0.5 : 0.5 CHN Ma Zheng
6 CHN Han Yiming 0 : 1 CHN Ma Chenzhi
6 CHN He Yucheng 1 : 0 CHN Lin Xinpeng
6 CHN Jiao Zhengrui 1 : 0 CHN Yin Zikang
6 CHN Han Ningyuan 0 : 1 CHN Chen Tianle
6 CHN Tang Jiayi 0 : 1 CHN Chen Zihan
6 CHN Ma Xiaotian 0 : 1 CHN He Shirui
6 CHN Yuan Ruize 0 : 1 CHN Li Jiajun
6 CHN Li Xiang 0 : 1 CHN Li Bolai
6 CHN Chen Hongquan 0 : 1 CHN Xu Chengxiang
6 CHN Li Jiapeng 1 : 0 CHN Wang Haoming
6 CHN Zhang Shuhao 1 : 0 CHN Zhou Yuxiang
6 CHN Lyu Xinghan 0 : 1 CHN Zhou Ying
6 CHN Zhao Lingxuan 0.5 : 0.5 CHN Zhang Hanchi
6 CHN Wu Junlang 0 : 1 CHN Yin Haoxuan
6 CHN Yang Haonan 1 : 0 CHN Nie Hehong
6 CHN Wang Jingrui 0 : 1 CHN Fan Shihao
6 CHN Wang Hengrui 0 : 1 CHN Yuan Qixun
6 CHN Lu Jiahao 1 : 0 CHN Zhao Yufei
6 CHN Kang Xi 0.5 : 0.5 CHN Yang Zetai
6 CHN Deng Yingdong 0 : 1 CHN Zhang Chenrui
6 CHN Zhou Zijian 1 : 0 CHN Gu Xuanyu
6 CHN Liu Tong 1 : 0 CHN Wang Boshen
6 CHN Zhang Tiantai 1 : 0 CHN Wang Zechen
7 CHN Kang Tingrui 1 : 0 CHN Qiu Haiyue
7 CHN Zhong Yuyang 0 : 1 CHN Ma Zheng
7 CHN Kang Zheming 1 : 0 CHN Ma Chenzhi
7 CHN He Yucheng 0 : 1 CHN Zhang Xiuqi
7 CHN Qiu Jilin 0 : 1 CHN He Shirui
7 CHN Li Jiajun 0 : 1 CHN Li Zhen
7 CHN Han Yiming 0 : 1 CHN Jiao Zhengrui
7 CHN Li Bolai 0 : 1 CHN Xu Chengxiang
7 CHN Chen Zihan 1 : 0 CHN Chen Tianle
7 CHN Lin Xinpeng 0.5 : 0.5 CHN Zhang Shuhao
7 CHN Li Jiapeng 0 : 1 CHN Li Wenda
7 CHN Lei Yufei 1 : 0 CHN Zhou Ying
7 CHN Ma Xiaotian 1 : 0 CHN Yin Zikang
7 CHN Chen Hongquan 1 : 0 CHN Han Ningyuan
7 CHN Yang Haonan 1 : 0 CHN Yuan Ruize
7 CHN Li Xiang 0 : 1 CHN Fan Shihao
7 CHN Tang Jiayi 0 : 1 CHN Yin Haoxuan
7 CHN Zhang Junyu 1 : 0 CHN Lu Jiahao
7 CHN Yuan Qixun 0 : 1 CHN Zhang Hanchi
7 CHN Wang Haoming 0 : 1 CHN Huang Yi
7 CHN Zhou Yuxiang 1 : 0 CHN Zhang Chenrui
7 CHN Zhao Lingxuan 1 : 0 CHN Wu Junlang
7 CHN Yang Zetai 0 : 1 CHN Zhou Zijian
7 CHN Nie Hehong 0 : 1 CHN Kang Xi
7 CHN Wang Hengrui 0 : 1 CHN Liu Tong
7 CHN Wang Jingrui 1 : 0 CHN Lyu Xinghan
7 CHN Zhao Yufei 0.5 : 0.5 CHN Zhang Tiantai
7 CHN Luan Kaixin 1 : 0 CHN Gu Xuanyu
7 CHN Wang Boshen 1 : 0 CHN Deng Yingdong
8 CHN Kang Tingrui 0 : 1 CHN Kang Zheming
8 CHN Zhang Shuhao 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
8 CHN Ma Zheng 0 : 1 CHN Zhang Xiuqi
8 CHN Ma Chenzhi 0 : 1 CHN Xu Chengxiang
8 CHN Li Zhen 0 : 1 CHN Jiao Zhengrui
8 CHN Chen Zihan 0 : 1 CHN He Yucheng
8 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Qiu Haiyue
8 CHN Li Wenda 0.5 : 0.5 CHN Lei Yufei
8 CHN Lin Xinpeng 0.5 : 0.5 CHN Yin Haoxuan
8 CHN Chen Tianle 0 : 1 CHN Qiu Jilin
8 CHN Li Jiajun 1 : 0 CHN Yang Haonan
8 CHN Zhang Junyu 1 : 0 CHN Fan Shihao
8 CHN Ma Xiaotian 0 : 1 CHN Li Bolai
8 CHN Chen Hongquan 0 : 1 CHN Han Yiming
8 CHN Zhang Hanchi 1 : 0 CHN Zhou Yuxiang
8 CHN Zhao Lingxuan 0 : 1 CHN Huang Yi
8 CHN Li Jiapeng 1 : 0 CHN Zhou Zijian
8 CHN Lu Jiahao 0 : 1 CHN Zhou Ying
8 CHN Yuan Ruize 1 : 0 CHN Yin Zikang
8 CHN Han Ningyuan 0 : 1 CHN Liu Tong
8 CHN Li Xiang 1 : 0 CHN Kang Xi
8 CHN Tang Jiayi 0.5 : 0.5 CHN Yuan Qixun
8 CHN Wang Jingrui 1 : 0 CHN Zhao Yufei
8 CHN Zhang Chenrui 1 : 0 CHN Luan Kaixin
8 CHN Wang Hengrui 1 : 0 CHN Wang Haoming
8 CHN Wu Junlang 1 : 0 CHN Yang Zetai
8 CHN Zhang Tiantai 1 : 0 CHN Nie Hehong
8 CHN Lyu Xinghan 1 : 0 CHN Wang Zechen
8 CHN Gu Xuanyu 0 : 1 CHN Wang Boshen
9 CHN Li Zhen 0 : 1 CHN Kang Tingrui
9 CHN Zhong Yuyang 0 : 1 CHN Li Xiang
9 CHN Zhang Xiuqi 1 : 0 CHN Xu Chengxiang
9 CHN Kang Zheming 1 : 0 CHN He Yucheng
9 CHN Jiao Zhengrui 0.5 : 0.5 CHN Ma Zheng
9 CHN Qiu Haiyue 0 : 1 CHN Qiu Jilin
9 CHN Ma Chenzhi 0 : 1 CHN Li Jiajun
9 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Han Yiming
9 CHN Chen Zihan 0.5 : 0.5 CHN Li Wenda
9 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Lei Yufei
9 CHN Li Bolai 1 : 0 CHN Zhang Junyu
9 CHN Huang Yi 0 : 1 CHN Lin Xinpeng
9 CHN Li Jiapeng 1 : 0 CHN Yin Haoxuan
9 CHN Fan Shihao 1 : 0 CHN Zhang Hanchi
9 CHN Zhou Ying 1 : 0 CHN Liu Tong
9 CHN Chen Hongquan 0.5 : 0.5 CHN Yang Haonan
9 CHN Wang Jingrui 0 : 1 CHN Ma Xiaotian
9 CHN Yuan Ruize 0.5 : 0.5 CHN Chen Tianle
9 CHN Zhang Chenrui 0 : 1 CHN Tang Jiayi
9 CHN Yuan Qixun 0 : 1 CHN Zhao Lingxuan
9 CHN Han Ningyuan 1 : 0 CHN Zhou Yuxiang
9 CHN Wang Hengrui 0.5 : 0.5 CHN Zhou Zijian
9 CHN Lyu Xinghan 0 : 1 CHN Yin Zikang
9 CHN Lu Jiahao 0 : 1 CHN Wu Junlang
9 CHN Kang Xi 1 : 0 CHN Wang Boshen
9 CHN Zhang Tiantai 0 : 1 CHN Luan Kaixin
9 CHN Zhao Yufei 0 : 1 CHN Wang Haoming
9 CHN Wang Zechen 0 : 1 CHN Nie Hehong
9 CHN Deng Yingdong 1 : 0 CHN Gu Xuanyu

Return to the tournament

Return to Games