Xu Jiaxin - Zheng Weinan


4th National Mind Sports Games of China, Women
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi d5 - g6,g8,i7,j9
CHN Xu Jiaxin Loss 1min
CHN Zheng Weinan Win 9min
Published by Wang Qichao at 2020-01-15 06:38:51
R Black Result White
1 CHN Wang Zhe 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
1 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN He Yinfei
1 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Guo Ling
1 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Peng Lulu
1 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Jin Yichan
1 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Liu Zhao
1 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Zheng Yining
1 CHN Liu Qin 0.5 : 0.5 CHN Zheng Weinan
1 CHN Yu Yaping 1 : 0 CHN Dong Chenying
1 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Zhou Wen
1 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Zhao Haixia
1 CHN Xu Jiaxin 1 : 0 CHN Wang Na
1 CHN Jin Meng 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
1 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Shao Ying
1 CHN Mao Wenjing 0 : 1 CHN Cao Xueyu
1 CHN Zhang Peipei 1 : 0 CHN Gong Xiuqin
1 CHN Li Zhuowen 1 : 0 CHN Feng Jiao
1 CHN Lu Lu 0 : 1 CHN Li Xiaofang
1 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN Yin Huijuan
1 CHN He Xian 0 : 1 CHN Zhu Xiaojuan
1 CHN Feng Ting 1 : 0 CHN Liu Jing
1 CHN Guo Meng 0 : 1 CHN Zhao Meiyu
1 CHN Xu Lingqin 1 : 0 CHN Li Mengting
2 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Chen Jing
2 CHN Zhang Peipei 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
2 CHN Cao Xueyu 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
2 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Zhu Xiaojuan
2 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Xu Jiaxin
2 CHN Wang Yelin 0.5 : 0.5 CHN Yu Yaping
2 CHN Li Xiaofang 1 : 0 CHN Yu Yajun
2 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Li Zhuowen
2 CHN Zhao Meiyu 0 : 1 CHN Wan Junhong
2 CHN Cheng Yanzhen 0.5 : 0.5 CHN Shen Lanxin
2 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Feng Ting
2 CHN Xu Lingqin 0 : 1 CHN Liu Qin
2 CHN Zheng Weinan 0 : 1 CHN Dong Chenying
2 CHN Wang Na 1 : 0 CHN Peng Lulu
2 CHN Feng Jiao 0 : 1 CHN Jin Yichan
2 CHN Liu Zhao 1 : 0 CHN Lu Lu
2 CHN Zheng Yining 1 : 0 CHN Yin Huijuan
2 CHN Zhao Haixia 1 : 0 CHN Liu Jing
2 CHN Guo Meng 1 : 0 CHN Zhou Wen
2 CHN Li Mengting 0 : 1 CHN Jin Meng
2 CHN Wang Zhe 1 : 0 CHN Gong Xiuqin
2 CHN He Yinfei 0 : 1 CHN Mao Wenjing
2 CHN Guo Ling 0 : 1 CHN He Xian
3 CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Wang Qingqing
3 CHN Xiao Huifang 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
3 CHN Dong Xiaoli 0.5 : 0.5 CHN Huo Jiuxu
3 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Wan Junhong
3 CHN Li Xiaofang 0 : 1 CHN Wang Yelin
3 CHN Yu Yaping 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
3 CHN Liu Qin 0 : 1 CHN Shen Lanxin
3 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Zheng Yining
3 CHN Zhao Haixia 0 : 1 CHN Dong Chenying
3 CHN Wang Na 0 : 1 CHN Jin Meng
3 CHN Xu Jiaxin 0.5 : 0.5 CHN Chen Jing
3 CHN Shao Ying 0 : 1 CHN Cao Xueyu
3 CHN Zhang Peipei 1 : 0 CHN Mao Wenjing
3 CHN Zhu Xiaojuan 1 : 0 CHN Li Zhuowen
3 CHN He Xian 1 : 0 CHN Guo Meng
3 CHN Feng Ting 0 : 1 CHN Wang Zhe
3 CHN Jin Yichan 1 : 0 CHN Zhao Meiyu
3 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Xu Lingqin
3 CHN Zheng Weinan 1 : 0 CHN Feng Jiao
3 CHN Lu Lu 1 : 0 CHN He Yinfei
3 CHN Yin Huijuan 1 : 0 CHN Guo Ling
3 CHN Peng Lulu 1 : 0 CHN Liu Jing
3 CHN Zhou Wen 1 : 0 CHN Li Mengting
4 CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Wang Qingqing
4 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Dong Xiaoli
4 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Wang Yelin
4 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Shen Lanxin
4 CHN Zhu Xiaojuan 0.5 : 0.5 CHN Liu Xun
4 CHN Wang Zhe 0 : 1 CHN Yu Yajun
4 CHN Jin Meng 0 : 1 CHN Xiao Huifang
4 CHN Dong Chenying 0.5 : 0.5 CHN Jin Yichan
4 CHN Li Xiaofang 0 : 1 CHN Wan Junhong
4 CHN Cao Xueyu 0 : 1 CHN Xu Lingqin
4 CHN He Xian 1 : 0 CHN Zhang Peipei
4 CHN Xu Jiaxin 0 : 1 CHN Zheng Weinan
4 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Liu Qin
4 CHN Yu Yaping 1 : 0 CHN Wang Na
4 CHN Mao Wenjing 0 : 1 CHN Lu Lu
4 CHN Zhao Haixia 1 : 0 CHN Yin Huijuan
4 CHN Li Zhuowen 1 : 0 CHN Guo Meng
4 CHN Peng Lulu 1 : 0 CHN Feng Ting
4 CHN Liu Zhao 1 : 0 CHN Shao Ying
4 CHN Zheng Yining 1 : 0 CHN Gong Xiuqin
4 CHN Zhao Meiyu 1 : 0 CHN Zhou Wen
4 CHN Feng Jiao 1 : 0 CHN Li Mengting
4 CHN He Yinfei 1 : 0 CHN Liu Jing
5 CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN Wang Qingqing
5 CHN Shen Lanxin 0.5 : 0.5 CHN Wu Zhiqin
5 CHN Yu Yajun 0.5 : 0.5 CHN Cheng Yanzhen
5 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN He Xian
5 CHN Xu Lingqin 0 : 1 CHN Wan Junhong
5 CHN Dong Chenying 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
5 CHN Liu Xun 0.5 : 0.5 CHN Jin Yichan
5 CHN Liu Qin 1 : 0 CHN Wang Yelin
5 CHN Zhu Xiaojuan 0 : 1 CHN Zheng Weinan
5 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Yu Yaping
5 CHN Cao Xueyu 0 : 1 CHN Zheng Yining
5 CHN Zhang Peipei 0.5 : 0.5 CHN Jin Meng
5 CHN Lu Lu 0 : 1 CHN Li Zhuowen
5 CHN Wang Zhe 1 : 0 CHN Zhao Haixia
5 CHN Li Xiaofang 0 : 1 CHN Peng Lulu
5 CHN Zhao Meiyu 0 : 1 CHN Liu Zhao
5 CHN Yin Huijuan 0 : 1 CHN Chen Jing
5 CHN Guo Meng 0 : 1 CHN Xu Jiaxin
5 CHN Wang Na 1 : 0 CHN Zhou Wen
5 CHN Shao Ying 0 : 1 CHN Feng Jiao
5 CHN He Yinfei 0 : 1 CHN Feng Ting
5 CHN Gong Xiuqin 1 : 0 CHN Guo Ling
5 CHN Liu Jing 0 : 1 CHN Mao Wenjing
6 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Xiao Huifang
6 CHN Shen Lanxin 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
6 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Wan Junhong
6 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Zheng Weinan
6 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Liu Qin
6 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Yu Yajun
6 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Liu Xun
6 CHN Wang Zhe 0 : 1 CHN Li Zhuowen
6 CHN He Xian 1 : 0 CHN Peng Lulu
6 CHN Jin Yichan 1 : 0 CHN Zheng Yining
6 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Xu Lingqin
6 CHN Zhang Peipei 0 : 1 CHN Dong Chenying
6 CHN Jin Meng 1 : 0 CHN Chen Jing
6 CHN Xu Jiaxin 1 : 0 CHN Yu Yaping
6 CHN Cao Xueyu 1 : 0 CHN Zhu Xiaojuan
6 CHN Wang Na 0 : 1 CHN Mao Wenjing
6 CHN Gong Xiuqin 0 : 1 CHN Feng Jiao
6 CHN Feng Ting 1 : 0 CHN Lu Lu
6 CHN Li Xiaofang 0.5 : 0.5 CHN Zhao Haixia
6 CHN Li Mengting 0 : 1 CHN Zhao Meiyu
6 CHN Zhou Wen 0 : 1 CHN Yin Huijuan
6 CHN Guo Meng 1 : 0 CHN Guo Ling
6 CHN He Yinfei 1 : 0 CHN Shao Ying
7 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Wang Qingqing
7 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
7 CHN Dong Xiaoli 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
7 CHN Li Zhuowen 0 : 1 CHN Liu Xun
7 CHN He Xian 1 : 0 CHN Wan Junhong
7 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN Jin Yichan
7 CHN Xiao Huifang 0.5 : 0.5 CHN Dong Chenying
7 CHN Xu Jiaxin 0 : 1 CHN Wang Yelin
7 CHN Liu Qin 1 : 0 CHN Yu Yajun
7 CHN Jin Meng 0 : 1 CHN Zheng Weinan
7 CHN Zhao Meiyu 0 : 1 CHN Cao Xueyu
7 CHN Feng Jiao 1 : 0 CHN Mao Wenjing
7 CHN Wang Zhe 0 : 1 CHN Liu Zhao
7 CHN Xu Lingqin 1 : 0 CHN Peng Lulu
7 CHN Feng Ting 0 : 1 CHN Zheng Yining
7 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Yu Yaping
7 CHN Zhang Peipei 1 : 0 CHN Zhao Haixia
7 CHN Zhu Xiaojuan 1 : 0 CHN Li Xiaofang
7 CHN Gong Xiuqin 1 : 0 CHN Wang Na
7 CHN Yin Huijuan 0 : 1 CHN Lu Lu
7 CHN Guo Meng 0 : 1 CHN He Yinfei
7 CHN Guo Ling 1 : 0 CHN Liu Jing
7 CHN Shao Ying 1 : 0 CHN Li Mengting
8 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Shen Lanxin
8 CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
8 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN He Xian
8 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
8 CHN Zheng Weinan 1 : 0 CHN Wang Yelin
8 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Liu Qin
8 CHN Feng Jiao 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
8 CHN Dong Chenying 1 : 0 CHN Zheng Yining
8 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Wan Junhong
8 CHN Cao Xueyu 0 : 1 CHN Li Zhuowen
8 CHN Jin Yichan 1 : 0 CHN Xu Lingqin
8 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Yu Yaping
8 CHN Zhang Peipei 0 : 1 CHN Xu Jiaxin
8 CHN Jin Meng 1 : 0 CHN Zhu Xiaojuan
8 CHN Peng Lulu 1 : 0 CHN Lu Lu
8 CHN Wang Zhe 1 : 0 CHN Zhao Meiyu
8 CHN Gong Xiuqin 0 : 1 CHN He Yinfei
8 CHN Feng Ting 1 : 0 CHN Mao Wenjing
8 CHN Zhao Haixia 1 : 0 CHN Chen Jing
8 CHN Li Xiaofang 1 : 0 CHN Wang Na
8 CHN Yin Huijuan 1 : 0 CHN Shao Ying
8 CHN Guo Ling 0.5 : 0.5 CHN Zhou Wen
8 CHN Li Mengting 0.5 : 0.5 CHN Liu Jing
9 CHN Zheng Weinan 0.5 : 0.5 CHN Wang Qingqing
9 CHN Liu Xun 0.5 : 0.5 CHN Li Xiaoqing
9 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Huo Jiuxu
9 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Xiao Huifang
9 CHN Dong Chenying 0 : 1 CHN Shen Lanxin
9 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Jin Yichan
9 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Li Zhuowen
9 CHN He Xian 0.5 : 0.5 CHN Yu Yajun
9 CHN Jin Meng 0 : 1 CHN Wang Yelin
9 CHN Xu Jiaxin 0 : 1 CHN Liu Qin
9 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Cao Xueyu
9 CHN Peng Lulu 1 : 0 CHN Feng Jiao
9 CHN Zheng Yining 0 : 1 CHN Wang Zhe
9 CHN He Yinfei 0 : 1 CHN Xu Lingqin
9 CHN Zhu Xiaojuan 1 : 0 CHN Feng Ting
9 CHN Li Xiaofang 0 : 1 CHN Zhang Peipei
9 CHN Yu Yaping 0.5 : 0.5 CHN Zhao Haixia
9 CHN Lu Lu 0.5 : 0.5 CHN Gong Xiuqin
9 CHN Zhao Meiyu 1 : 0 CHN Yin Huijuan
9 CHN Mao Wenjing 0.5 : 0.5 CHN Guo Meng
9 CHN Zhou Wen 1 : 0 CHN Shao Ying
9 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Liu Jing
9 CHN Guo Ling 0 : 1 CHN Li Mengting

Return to the tournament

Return to Games