Kato Miko - Kato Hoko


43 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi d4 - 6
JPN Kato Miko Win 12min
JPN Kato Hoko Loss 6min
Published by Iio Yoshihiro at 2019-08-19 09:25:16

Return to the tournament

Return to Games