Xia Sheng - Cao Dong


4th National Mind Sports Games of China, Men
R Rule O Swap Alter
7 Yamaguchi d2 + F7,I9,J9,I8,I11,G10
CHN Xia Sheng Loss 1min
CHN Cao Dong Win 3min
Published by Wang Qichao at 2020-01-06 14:37:37
R Black Result White
1 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Wang Qian
1 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Li Shuo
1 CHN Zou Jialai 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
1 CHN Jiao Zhongqi 0 : 1 CHN Wang Qichao
1 CHN Chen Jie 1 : 0 CHN Jin Donglei
1 CHN Zhu Kai 0 : 1 CHN Huang Jianguang
1 CHN Xia Sheng 0 : 1 CHN Hong Shiguang
1 CHN Fan Xingcen 1 : 0 CHN Xu Jiaqi
1 CHN Yan Jiajun 0 : 1 CHN Xie Weixiang
1 CHN Xie Zengzhong 1 : 0 CHN Yang Shusen
1 CHN Yao Zhaoxian 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
1 CHN Yue Yongjian 1 : 0 CHN Tan Xinlin
1 CHN Liu Chao 1 : 0 CHN Zhan Liyang
1 CHN Zhang Wenbo 0 : 1 CHN Ai Xianping
1 CHN Zhang Yandi 0 : 1 CHN Lu Hai
1 CHN Yang Tingyu 0 : 1 CHN Huang Yufeng
1 CHN Hu Yu 1 : 0 CHN Zhang Jiguo
1 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Huang Yifeng
1 CHN Li Zekai 0 : 1 CHN Yin Licheng
1 CHN Tang Shiqi 1 : 0 CHN Huang Liqin
1 CHN Tao Junji 0 : 1 CHN Cao Dong
1 CHN Li Gang 0 : 1 CHN Mei Fan
1 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Zhou Ruilei
1 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Shi Hexin
1 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Wang Hanyu
1 CHN Huang Xiaoping 0 : 1 CHN Huang Shengming
1 CHN Ni Zhongxing 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
1 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Wu Kan
1 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Wang Tianyu
1 CHN Zhou Yuxin 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
1 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Hu Long
2 CHN Zhan Liyang 1 : 0 CHN Zou Jialai
2 CHN Tan Xinlin 1 : 0 CHN Zhou Yuxin
2 CHN Hu Long 1 : 0 CHN Zhu Kai
2 CHN Jin Donglei 1 : 0 CHN Li Zekai
2 CHN Zhang Yandi 0 : 1 CHN Jiao Zhongqi
2 CHN Wang Qian 1 : 0 CHN Li Shuo
2 CHN Yan Jiajun 1 : 0 CHN Zhou Ruilei
2 CHN Wang Hanyu 0 : 1 CHN Zhang Wenbo
2 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Tao Junji
2 CHN Yao Zhaoxian 1 : 0 CHN Li Gang
2 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Wu Kan
2 CHN Shi Hexin 1 : 0 CHN Yang Shusen
2 CHN Huang Yifeng 1 : 0 CHN Xia Sheng
2 CHN Huang Xiaoping 0 : 1 CHN Xu Jiaqi
2 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Wang Tianyu
2 CHN Huang Shengming 1 : 0 CHN Fan Xingcen
2 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN Wang Qichao
2 CHN Xie Zengzhong 0 : 1 CHN Chen Jing
2 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Qi Guan
2 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Wang Lancheng
2 CHN Yang Yanxi 0.5 : 0.5 CHN Huang Yufeng
2 CHN Xie Weixiang 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
2 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Mei Fan
2 CHN Hong Shiguang 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
2 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Liu Chao
2 CHN Lin Yizhong 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
2 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Hu Yu
2 CHN Tang Shiqi 0 : 1 CHN Liu Yang
2 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Huang Jianguang
2 CHN Ge Lingfeng 1 : 0 CHN Yue Yongjian
2 CHN Chen Zhuoxian 0 : 1 CHN Chen Xin
2 CHN Chen Jie 0.5 : 0.5 CHN Yin Licheng
3 CHN Chen Zhuoxian 0 : 1 CHN Shi Hexin
3 CHN Yao Zhaoxian 0 : 1 CHN Fan Xingcen
3 CHN Jin Donglei 1 : 0 CHN Yan Jiajun
3 CHN Xu Jiaqi 1 : 0 CHN Jiao Zhongqi
3 CHN Wang Qian 1 : 0 CHN Wang Lancheng
3 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Tang Shiqi
3 CHN Zhou Yuxin 1 : 0 CHN Wang Hanyu
3 CHN Wu Kan 0 : 1 CHN Zhu Kai
3 CHN Zou Jialai 1 : 0 CHN Wang Tianyu
3 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
3 CHN Tao Junji 1 : 0 CHN Li Zekai
3 CHN Zhang Yandi 1 : 0 CHN Li Gang
3 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Zhou Ruilei
3 CHN Huang Xiaoping 1 : 0 CHN Yang Shusen
3 CHN Xie Zengzhong 1 : 0 CHN Yue Yongjian
3 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Lin Yizhong
3 CHN Yang Tingyu 0 : 1 CHN Tan Xinlin
3 CHN Huang Yufeng 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
3 CHN Zhang Wenbo 1 : 0 CHN Liu Chao
3 CHN Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 CHN Mei Fan
3 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Chen Jing
3 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Huang Shengming
3 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Liu Yang
3 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Hong Shiguang
3 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Xi Zhenyang
3 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Xie Weixiang
3 CHN Hu Yu 0 : 1 CHN Chen Jie
3 CHN Wang Qichao 0 : 1 CHN Qi Guan
3 CHN Huang Liqin 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
3 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Huang Yifeng
3 CHN Hu Long 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
3 CHN Lu Hai 0 : 1 CHN Yin Licheng
4 CHN Tao Junji 1 : 0 CHN Yan Jiajun
4 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Hu Yu
4 CHN Zhang Yandi 0 : 1 CHN Liu Chao
4 CHN Zhu Kai 1 : 0 CHN Zhan Liyang
4 CHN Yue Yongjian 0 : 1 CHN Jiao Zhongqi
4 CHN Zou Jialai 1 : 0 CHN Yao Zhaoxian
4 CHN Hu Long 1 : 0 CHN Wang Lancheng
4 CHN Huang Yifeng 0 : 1 CHN Yang Tingyu
4 CHN Huang Xiaoping 0 : 1 CHN Xia Sheng
4 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Zhou Yuxin
4 CHN Chen Zhuoxian 0 : 1 CHN Li Shuo
4 CHN Wu Kan 1 : 0 CHN Wang Hanyu
4 CHN Wang Tianyu 0 : 1 CHN Li Gang
4 CHN Zhou Ruilei 0 : 1 CHN Li Zekai
4 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Lu Hai
4 CHN Xu Jiaqi 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
4 CHN Wang Qichao 0.5 : 0.5 CHN Ni Zhongxing
4 CHN Xie Zengzhong 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
4 CHN Shi Hexin 0 : 1 CHN Tan Xinlin
4 CHN Chen Jing 0.5 : 0.5 CHN Ai Xianping
4 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
4 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Chen Jie
4 CHN Lan Zhiren 0.5 : 0.5 CHN Yin Licheng
4 CHN Qi Guan 0.5 : 0.5 CHN Huang Yufeng
4 CHN Zhu Jianfeng 0 : 1 CHN He Qifa
4 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
4 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Hong Shiguang
4 CHN Liu Yang 0.5 : 0.5 CHN Fan Xingcen
4 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Jin Donglei
4 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Wang Qian
4 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Zhang Wenbo
4 CHN Tang Shiqi 0.5 : 0.5 CHN Huang Shengming
5 CHN Hu Yu 0 : 1 CHN Xie Weixiang
5 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Shi Hexin
5 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Jin Donglei
5 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Jiao Zhongqi
5 CHN Wang Qichao 1 : 0 CHN Zou Jialai
5 CHN Tao Junji 0 : 1 CHN Li Shuo
5 CHN Wu Kan 1 : 0 CHN Yan Jiajun
5 CHN Li Gang 0 : 1 CHN Zhan Liyang
5 CHN Huang Yifeng 1 : 0 CHN Yang Shusen
5 CHN Huang Xiaoping 0 : 1 CHN Yue Yongjian
5 CHN Yao Zhaoxian 0 : 1 CHN Zhou Yuxin
5 CHN Chen Zhuoxian 1 : 0 CHN Li Zekai
5 CHN Zhang Yandi 1 : 0 CHN Wang Lancheng
5 CHN Wang Hanyu 0 : 1 CHN Zhou Ruilei
5 CHN Zhu Kai 0 : 1 CHN Xia Sheng
5 CHN Xu Jiaqi 1 : 0 CHN Liu Chao
5 CHN Chen Xin 0.5 : 0.5 CHN Zhang Wenbo
5 CHN Wang Qian 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
5 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Hu Long
5 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Ai Xianping
5 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Meng Jiehuan
5 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Mei Fan
5 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
5 CHN Tan Xinlin 1 : 0 CHN Lan Zhiren
5 CHN Chen Jing 0.5 : 0.5 CHN He Qifa
5 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
5 CHN Fan Xingcen 0 : 1 CHN Cao Dong
5 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Huang Shengming
5 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Ni Zhongxing
5 CHN Huang Yufeng 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
5 CHN Tang Shiqi 1 : 0 CHN Hong Shiguang
5 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Xie Zengzhong
6 CHN Yue Yongjian 1 : 0 CHN Zou Jialai
6 CHN Huang Yifeng 1 : 0 CHN Liu Chao
6 CHN Wu Kan 0 : 1 CHN Hong Shiguang
6 CHN Zhang Yandi 0.5 : 0.5 CHN Zhu Kai
6 CHN Jin Donglei 0 : 1 CHN Zhou Yuxin
6 CHN Hu Long 1 : 0 CHN Jiao Zhongqi
6 CHN Zhou Ruilei 0 : 1 CHN Yang Shusen
6 CHN Chen Zhuoxian 0 : 1 CHN Tao Junji
6 CHN Shi Hexin 0 : 1 CHN Zhan Liyang
6 CHN Li Gang 0 : 1 CHN Hu Yu
6 CHN Huang Xiaoping 1 : 0 CHN Yao Zhaoxian
6 CHN Yan Jiajun 1 : 0 CHN Wang Tianyu
6 CHN Li Zekai 0 : 1 CHN Wang Lancheng
6 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Fan Xingcen
6 CHN Xie Zengzhong 0 : 1 CHN Zhang Wenbo
6 CHN Huang Shengming 1 : 0 CHN Ni Zhongxing
6 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
6 CHN Huang Yufeng 0 : 1 CHN Lu Hai
6 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN He Qifa
6 CHN Tan Xinlin 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
6 CHN Chen Jing 0.5 : 0.5 CHN Xi Zhenyang
6 CHN Liu Yang 0 : 1 CHN Qi Guan
6 CHN Ai Xianping 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
6 CHN Tang Shiqi 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
6 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Mei Fan
6 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Yin Licheng
6 CHN Lan Zhiren 0.5 : 0.5 CHN Xu Jiaqi
6 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Xia Sheng
6 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Huang Jianguang
6 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Wang Qian
6 CHN Yang Tingyu 0 : 1 CHN Huang Liqin
6 CHN Wang Qichao 1 : 0 CHN Li Shuo
7 CHN Huang Xiaoping 0 : 1 CHN Liu Chao
7 CHN Zhou Yuxin 0 : 1 CHN Tao Junji
7 CHN Li Shuo 0 : 1 CHN Huang Yifeng
7 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Xie Zengzhong
7 CHN Zhu Kai 1 : 0 CHN Xie Weixiang
7 CHN Hu Yu 1 : 0 CHN Fan Xingcen
7 CHN Yan Jiajun 0 : 1 CHN Zou Jialai
7 CHN Jin Donglei 0 : 1 CHN Yang Shusen
7 CHN Wu Kan 1 : 0 CHN Jiao Zhongqi
7 CHN Shi Hexin 1 : 0 CHN Wang Lancheng
7 CHN Chen Zhuoxian 1 : 0 CHN Zhou Ruilei
7 CHN Wang Tianyu 1 : 0 CHN Wang Hanyu
7 CHN Li Gang 1 : 0 CHN Li Zekai
7 CHN Hong Shiguang 1 : 0 CHN Hu Long
7 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Yue Yongjian
7 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Zhang Yandi
7 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Zhan Liyang
7 CHN Xia Sheng 0 : 1 CHN Cao Dong
7 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Yang Tingyu
7 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Qi Guan
7 CHN Zhu Jianfeng 0 : 1 CHN Lu Hai
7 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN He Qifa
7 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Chen Jing
7 CHN Huang Liqin 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
7 CHN Yang Yanxi 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yifeng
7 CHN Tan Xinlin 1 : 0 CHN Tang Shiqi
7 CHN Lan Zhiren 0 : 1 CHN Wang Qichao
7 CHN Huang Shengming 0 : 1 CHN Ai Xianping
7 CHN Huang Yufeng 0 : 1 CHN Liu Yang
7 CHN Zhang Wenbo 0.5 : 0.5 CHN Ge Lingfeng
7 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Wang Qian
7 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Xu Jiaqi
8 CHN Chen Jie 1 : 0 CHN Zhou Yuxin
8 CHN Hu Yu 0 : 1 CHN Huang Yufeng
8 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Li Shuo
8 CHN Hu Long 0 : 1 CHN Liu Chao
8 CHN Zou Jialai 0 : 1 CHN Yang Tingyu
8 CHN Yue Yongjian 1 : 0 CHN Shi Hexin
8 CHN Yao Zhaoxian 1 : 0 CHN Jin Donglei
8 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Yang Shusen
8 CHN Zhang Yandi 0 : 1 CHN Fan Xingcen
8 CHN Yan Jiajun 0 : 1 CHN Jiao Zhongqi
8 CHN Li Gang 1 : 0 CHN Wang Lancheng
8 CHN Wang Hanyu 0 : 1 CHN Huang Xiaoping
8 CHN Zhou Ruilei 1 : 0 CHN Wang Tianyu
8 CHN Zhu Kai 0 : 1 CHN Huang Shengming
8 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Chen Xin
8 CHN Wu Kan 0.5 : 0.5 CHN Chen Zhuoxian
8 CHN Xie Zengzhong 0 : 1 CHN Lan Zhiren
8 CHN Xu Jiaqi 0 : 1 CHN Qi Guan
8 CHN Wang Qian 0 : 1 CHN Xia Sheng
8 CHN Zhang Yifeng 0 : 1 CHN Chen Jing
8 CHN Xi Zhenyang 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
8 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Lu Hai
8 CHN Wang Qichao 0 : 1 CHN Cao Dong
8 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Tan Xinlin
8 CHN Mei Fan 0 : 1 CHN Yang Yanxi
8 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Liu Yang
8 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Zhan Liyang
8 CHN Tao Junji 0 : 1 CHN Huang Liqin
8 CHN Huang Yifeng 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
8 CHN Tang Shiqi 0 : 1 CHN Yin Licheng
8 CHN Zhang Wenbo 1 : 0 CHN Hong Shiguang
8 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Ai Xianping
9 CHN Chen Jie 1 : 0 CHN Tao Junji
9 CHN Zhu Kai 0 : 1 CHN Xie Zengzhong
9 CHN Wu Kan 0 : 1 CHN Xie Weixiang
9 CHN Chen Zhuoxian 0 : 1 CHN Fan Xingcen
9 CHN Hu Yu 1 : 0 CHN Jiao Zhongqi
9 CHN Shi Hexin 0 : 1 CHN Yao Zhaoxian
9 CHN Huang Xiaoping 0.5 : 0.5 CHN Zhang Jiguo
9 CHN Zou Jialai 0.5 : 0.5 CHN Yang Shusen
9 CHN Li Gang 0 : 1 CHN Hu Long
9 CHN Zhou Yuxin 1 : 0 CHN Li Zekai
9 CHN Zhang Yandi 1 : 0 CHN Zhou Ruilei
9 CHN Jin Donglei 1 : 0 CHN Wang Tianyu
9 CHN Wang Qian 0 : 1 CHN Zhan Liyang
9 CHN Tang Shiqi 1 : 0 CHN Yue Yongjian
9 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
9 CHN Huang Yifeng 0 : 1 CHN Hong Shiguang
9 CHN Li Shuo 0 : 1 CHN Liu Chao
9 CHN Huang Yufeng 1 : 0 CHN Xu Jiaqi
9 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Liu Yang
9 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Ni Zhongxing
9 CHN Huang Shengming 0.5 : 0.5 CHN Xia Sheng
9 CHN Tan Xinlin 1 : 0 CHN Wang Qichao
9 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Lin Yizhong
9 CHN Huang Liqin 0.5 : 0.5 CHN Zhang Wenbo
9 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Ai Xianping
9 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Xi Zhenyang
9 CHN Zhang Yifeng 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
9 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Cao Dong
9 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Lu Hai
9 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Yang Yanxi
9 CHN Wang Hanyu 1 : 0 CHN Wang Lancheng

Return to the tournament

Return to Games