Wang Chenke - Yu Shuochen


Chinese National Championship 2016
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi i3 + 6,7
CHN Wang Chenke Win 37min
CHN Yu Shuochen Loss 23min
Published by Hao Tianyi at 2017-04-12 18:35:24
R Black Result White
1 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Tao Junji
1 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Zhou Zijian
1 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Cao Shuang
1 CHN Ma Hongzhou 1 : 0 CHN Meng Jiehuan
1 CHN Wang Shuo 0 : 1 CHN Li Yilong
1 CHN Tian Haoyang 1 : 0 CHN Huang Junming
1 CHN Zhang Cai 1 : 0 CHN Yu Shuochen
1 CHN Zhou Zhongchao 0 : 1 CHN Jing Zhe
1 CHN Zeng Feige 0 : 1 CHN Qian Kun
1 CHN Li Weixing 1 : 0 CHN Wang Chenke
1 CHN Ma Chenzhi 0 : 1 CHN Xu Jianxin
1 CHN Yin Haoxuan 0 : 1 CHN Mei Fan
1 CHN Liang Zhong 0 : 1 CHN Lan Zhiren
1 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Kang Tingrui
1 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Zhao Jiadong
1 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Zhu Tianyi
1 CHN Bai Dongyuan 0 : 1 CHN Gu Wei
1 CHN Luo Ji 0 : 1 CHN Li Hongbin
1 CHN Shi Xiaolin 0.5 : 0.5 CHN Xue Wenxi
2 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Xu Zhongqi
2 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Zeng Feige
2 CHN Liang Zhong 1 : 0 CHN Zhou Zijian
2 CHN Cao Shuang 0 : 1 CHN Ma Chenzhi
2 CHN Tao Junji 0.5 : 0.5 CHN Luo Ji
2 CHN Yin Haoxuan 0 : 1 CHN Zhou Zhongchao
2 CHN Shi Xiaolin 0.5 : 0.5 CHN Wang Chenke
2 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Wang Shuo
2 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Bai Dongyuan
2 CHN Ma Hongzhou 0.5 : 0.5 CHN Li Hongbin
2 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Zhang Cai
2 CHN Gu Wei 1 : 0 CHN Jing Zhe
2 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Cao Dong
2 CHN Qian Kun 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
2 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Xu Jianxin
2 CHN Zhao Jiadong 0 : 1 CHN Yu Shuochen
2 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Tian Haoyang
2 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Li Yilong
2 CHN Li Weixing 0 : 1 CHN Mei Fan
3 CHN Zhao Jiadong 1 : 0 CHN Zhou Zijian
3 CHN Cao Shuang 1 : 0 CHN Luo Ji
3 CHN Yin Haoxuan 0 : 1 CHN Wang Shuo
3 CHN Wang Chenke 1 : 0 CHN Yu Shuochen
3 CHN Xu Zhongqi 0 : 1 CHN Liang Zhong
3 CHN Huang Junming 1 : 0 CHN Tao Junji
3 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Jing Zhe
3 CHN Li Weixing 1 : 0 CHN Tian Haoyang
3 CHN Zhang Cai 1 : 0 CHN Li Yilong
3 CHN Zhou Zhongchao 0 : 1 CHN Ma Chenzhi
3 CHN Kang Tingrui 0 : 1 CHN Qian Kun
3 CHN Xu Jianxin 1 : 0 CHN Zhu Tianyi
3 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Xue Wenxi
3 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Li Hongbin
3 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Gu Wei
3 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Mei Fan
3 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
3 CHN Chen Jing 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
3 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Shi Xiaolin
4 CHN Li Yilong 0 : 1 CHN Tao Junji
4 CHN Kang Tingrui 1 : 0 CHN Zhou Zhongchao
4 CHN Zeng Feige 0 : 1 CHN Tian Haoyang
4 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Zhao Jiadong
4 CHN Cao Shuang 0 : 1 CHN Jing Zhe
4 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Yu Shuochen
4 CHN Xu Zhongqi 0 : 1 CHN Yin Haoxuan
4 CHN Luo Ji 1 : 0 CHN Zhou Zijian
4 CHN Bai Dongyuan 0 : 1 CHN Wang Shuo
4 CHN Xu Jianxin 1 : 0 CHN Liang Zhong
4 CHN Wang Chenke 0 : 1 CHN Li Hongbin
4 CHN Gu Wei 0 : 1 CHN Mei Fan
4 CHN Li Weixing 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
4 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Cao Dong
4 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Xue Wenxi
4 CHN Qi Guan 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
4 CHN Liu Yang 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
4 CHN Shi Xiaolin 1 : 0 CHN Qian Kun
4 CHN Zhang Cai 1 : 0 CHN Ma Chenzhi
4 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Huang Junming
5 CHN Wang Shuo 1 : 0 CHN Kang Tingrui
5 CHN Zhou Zijian 0 : 1 CHN Li Yilong
5 CHN Xu Zhongqi 0 : 1 CHN Bai Dongyuan
5 CHN Yu Shuochen 1 : 0 CHN Yin Haoxuan
5 CHN Luo Ji 0 : 1 CHN Zhao Jiadong
5 CHN Cao Shuang 1 : 0 CHN Zeng Feige
5 CHN Tao Junji 1 : 0 CHN Jing Zhe
5 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Li Weixing
5 CHN Gu Wei 0 : 1 CHN Liang Zhong
5 CHN Zhu Tianyi 0.5 : 0.5 CHN Qian Kun
5 CHN Xu Jianxin 0.5 : 0.5 CHN Shi Xiaolin
5 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Liu Yang
5 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
5 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
5 CHN Zhang Cai 1 : 0 CHN Huang Junming
5 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Li Hongbin
5 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Chen Jing
5 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Yin Licheng
6 CHN Qian Kun 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
6 CHN Zeng Feige 1 : 0 CHN Zhou Zijian
6 CHN Luo Ji 1 : 0 CHN Yin Haoxuan
6 CHN Zhou Zhongchao 1 : 0 CHN Xu Zhongqi
6 CHN Bai Dongyuan 0 : 1 CHN Yu Shuochen
6 CHN Jing Zhe 1 : 0 CHN Zhao Jiadong
6 CHN Cao Shuang 0 : 1 CHN Li Yilong
6 CHN Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 CHN Ma Chenzhi
6 CHN Kang Tingrui 0 : 1 CHN Gu Wei
6 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
6 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Wang Chenke
6 CHN Xu Jianxin 0 : 1 CHN Chen Jing
6 CHN Li Hongbin 1 : 0 CHN Zhu Tianyi
6 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Zhang Cai
6 CHN Liu Yang 0 : 1 CHN Qi Guan
6 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
6 CHN Shi Xiaolin 0 : 1 CHN Wang Shuo
6 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Huang Junming
6 CHN Tian Haoyang 1 : 0 CHN Liang Zhong
6 CHN Tao Junji 0 : 1 CHN Li Weixing
7 CHN Xu Zhongqi 1 : 0 CHN Zhou Zijian
7 CHN Yin Haoxuan 0 : 1 CHN Kang Tingrui
7 CHN Bai Dongyuan 0 : 1 CHN Li Yilong
7 CHN Zhao Jiadong 0 : 1 CHN Zeng Feige
7 CHN Cao Shuang 1 : 0 CHN Huang Junming
7 CHN Luo Ji 1 : 0 CHN Zhou Zhongchao
7 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Zhu Tianyi
7 CHN Ma Chenzhi 0 : 1 CHN Wang Chenke
7 CHN Jing Zhe 0 : 1 CHN Qian Kun
7 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Tian Haoyang
7 CHN Tao Junji 0 : 1 CHN Liang Zhong
7 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Zhang Cai
7 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Jiang Qiwen
7 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
7 CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Lan Zhiren
7 CHN Yu Shuochen 0 : 1 CHN Gu Wei
7 CHN Li Weixing 1 : 0 CHN Wang Shuo
7 CHN Xu Jianxin 0.5 : 0.5 CHN Xue Wenxi
7 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Ma Hongzhou
7 CHN Li Hongbin 0.5 : 0.5 CHN Shi Xiaolin
8 CHN Wang Chenke 0 : 1 CHN Qian Kun
8 CHN Zeng Feige 1 : 0 CHN Xu Zhongqi
8 CHN Bai Dongyuan 1 : 0 CHN Ma Chenzhi
8 CHN Kang Tingrui 1 : 0 CHN Huang Junming
8 CHN Luo Ji 1 : 0 CHN Jing Zhe
8 CHN Li Yilong 1 : 0 CHN Zhao Jiadong
8 CHN Tao Junji 0 : 1 CHN Yu Shuochen
8 CHN Ma Hongzhou 0.5 : 0.5 CHN Zhu Tianyi
8 CHN Zhou Zijian 0 : 1 CHN Yin Haoxuan
8 CHN Zhang Cai 0.5 : 0.5 CHN Shi Xiaolin
8 CHN Li Weixing 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
8 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Liang Zhong
8 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Chen Jing
8 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Cao Dong
8 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Zhou Zhongchao
8 CHN Tian Haoyang 0 : 1 CHN Mei Fan
8 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Li Hongbin
8 CHN Liu Yang 0 : 1 CHN Gu Wei
8 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Cao Shuang
8 CHN Wang Shuo 0 : 1 CHN Xu Jianxin
9 CHN Liang Zhong 1 : 0 CHN Yu Shuochen
9 CHN Ma Chenzhi 0 : 1 CHN Zhou Zijian
9 CHN Xu Zhongqi 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
9 CHN Yin Haoxuan 0 : 1 CHN Huang Junming
9 CHN Jing Zhe 0 : 1 CHN Bai Dongyuan
9 CHN Zeng Feige 1 : 0 CHN Tao Junji
9 CHN Zhou Zhongchao 1 : 0 CHN Zhao Jiadong
9 CHN Wang Chenke 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
9 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Li Yilong
9 CHN Kang Tingrui 0 : 1 CHN Li Hongbin
9 CHN Luo Ji 1 : 0 CHN Wang Shuo
9 CHN Cao Shuang 0 : 1 CHN Shi Xiaolin
9 CHN Qian Kun 1 : 0 CHN Zhang Cai
9 CHN Tian Haoyang 0 : 1 CHN Gu Wei
9 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Lan Zhiren
9 CHN Cao Dong 0 : 1 CHN Xu Jianxin
9 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Mei Fan
9 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
9 CHN Qi Guan 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
9 CHN Li Weixing 1 : 0 CHN Liu Yang
W1 CHN Su Na 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
W1 CHN Zhu Mengmeng 0 : 1 CHN Xiao Huifang
W1 CHN Yu Mengyi 0 : 1 CHN Yang Yimeng
W1 CHN Guo Xinlu 0 : 1 CHN Zeng Bingjie
W1 CHN Cheng Yanzhen 0.5 : 0.5 CHN Qiu Yujin
W1 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Chen Yiqun
W1 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN He Yuchun
W1 CHN Li Xiaoqing 0.5 : 0.5 CHN Wu Zhiqin
W1 CHN Dong Chenying 1 : 0 CHN Hu Jianhua
W2 CHN Guo Xinlu 0 : 1 CHN Qiu Yujin
W2 CHN Su Na 0 : 1 CHN Chen Yiqun
W2 CHN He Yuchun 1 : 0 CHN Yu Mengyi
W2 CHN Hu Jianhua 1 : 0 CHN Zhu Mengmeng
W2 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
W2 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Zeng Bingjie
W2 CHN Dong Chenying 0.5 : 0.5 CHN Xiao Huifang
W2 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Wang Qingqing
W2 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Yang Yimeng
W3 CHN Hu Jianhua 1 : 0 CHN Yang Yimeng
W3 CHN Zhu Mengmeng 0 : 1 CHN Yu Mengyi
W3 CHN Guo Xinlu 1 : 0 CHN Su Na
W3 CHN Zeng Bingjie 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
W3 CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN Wang Qingqing
W3 CHN He Yuchun 1 : 0 CHN Chen Yiqun
W3 CHN Dong Chenying 0.5 : 0.5 CHN Qiu Yujin
W3 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Xiao Huifang
W3 CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
W4 CHN Yu Mengyi 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
W4 CHN Zhu Mengmeng 0 : 1 CHN Su Na
W4 CHN Zeng Bingjie 0 : 1 CHN Chen Yiqun
W4 CHN Yang Yimeng 1 : 0 CHN Guo Xinlu
W4 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Xiao Huifang
W4 CHN Dong Chenying 0.5 : 0.5 CHN He Yuchun
W4 CHN Hu Jianhua 0 : 1 CHN Wang Qingqing
W4 CHN Dong Xiaoli 0.5 : 0.5 CHN Wu Zhiqin
W4 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Qiu Yujin
W5 CHN Qiu Yujin 0.5 : 0.5 CHN Hu Jianhua
W5 CHN Guo Xinlu 1 : 0 CHN Zhu Mengmeng
W5 CHN Yu Mengyi 0 : 1 CHN Zeng Bingjie
W5 CHN Su Na 0 : 1 CHN Xiao Huifang
W5 CHN Yang Yimeng 0 : 1 CHN Chen Yiqun
W5 CHN He Yuchun 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
W5 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Liu Xun
W5 CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
W5 CHN Dong Xiaoli 0 : 1 CHN Dong Chenying
W6 CHN He Yuchun 1 : 0 CHN Hu Jianhua
W6 CHN Yang Yimeng 1 : 0 CHN Zhu Mengmeng
W6 CHN Zeng Bingjie 1 : 0 CHN Su Na
W6 CHN Guo Xinlu 0.5 : 0.5 CHN Yu Mengyi
W6 CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Dong Chenying
W6 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Qiu Yujin
W6 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Chen Yiqun
W6 CHN Dong Xiaoli 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
W6 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
W7 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Dong Chenying
W7 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN He Yuchun
W7 CHN Liu Xun 0.5 : 0.5 CHN Xiao Huifang
W7 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
W7 CHN Zeng Bingjie 0 : 1 CHN Yang Yimeng
W7 CHN Guo Xinlu 0 : 1 CHN Wang Qingqing
W7 CHN Hu Jianhua 0 : 1 CHN Chen Yiqun
W7 CHN Zhu Mengmeng 0 : 1 CHN Qiu Yujin
W7 CHN Yu Mengyi 1 : 0 CHN Su Na

Return to the tournament

Return to Games