Zhong Baogui - Mei Fan


Chinese National Team Championship 2017
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi d8 + 8,10
CHN Zhong Baogui Loss
CHN Mei Fan Win
Published by Hao Tianyi at 2017-04-05 16:41:47
R Black Result White
1 CHN Xi Zhenyang 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
1 CHN Lan Zhiren 0.5 : 0.5 CHN Ai Xianping
1 CHN Liu Yang 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
1 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Tang Min
1 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Gu Jichun
1 CHN Yao Yujie 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
1 CHN Zhong Baogui 0 : 1 CHN Mei Fan
1 CHN Zeng Penghui 1 : 0 CHN Zhan Liyang
1 CHN Zhu Xiangyu 0 : 1 CHN Cao Dong
1 CHN Ma Hongzhou 1 : 0 CHN Shen Yi
1 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Gu Wei
1 CHN He Yaowen 0 : 1 CHN Huang Jianguang
1 CHN Li Bo 0 : 1 CHN Shi Xiaolin
1 CHN Wu Bo 1 : 0 CHN Liao Xinyu
1 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Hao Tianyi
2 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
2 CHN Lan Zhiren 0.5 : 0.5 CHN Zhu Jianfeng
2 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
2 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Mei Fan
2 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Zhan Liyang
2 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Cao Dong
2 CHN Fan Xingcen 0.5 : 0.5 CHN Shi Xiaolin
2 CHN Liao Xinyu 0.5 : 0.5 CHN Qian Kun
2 CHN Wu Kai 0 : 1 CHN Yin Licheng
2 CHN Tang Min 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
2 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Gu Jichun
2 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Yao Yujie
2 CHN Shen Yi 0.5 : 0.5 CHN Zhong Baogui
2 CHN Zeng Penghui 0 : 1 CHN Gu Wei
2 CHN He Yaowen 1 : 0 CHN Zhu Xiangyu
3 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Mei Fan
3 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Zhan Liyang
3 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Cao Dong
3 CHN Shi Xiaolin 1 : 0 CHN Ma Hongzhou
3 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Liao Xinyu
3 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Yin Licheng
3 CHN Shen Yi 1 : 0 CHN Li Bo
3 CHN Gu Wei 1 : 0 CHN Wu Bo
3 CHN Hao Tianyi 0 : 1 CHN He Yaowen
3 CHN Xi Zhenyang 0.5 : 0.5 CHN Fan Xingcen
3 CHN Qian Kun 1 : 0 CHN Ai Xianping
3 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Wu Kai
3 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Tang Min
3 CHN Gu Jichun 1 : 0 CHN Lan Zhiren
3 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Yao Yujie
4 CHN Shi Xiaolin 0 : 1 CHN Mei Fan
4 CHN Liao Xinyu 1 : 0 CHN Zhan Liyang
4 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Cao Dong
4 CHN Shen Yi 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
4 CHN Lan Zhiren 0 : 1 CHN Gu Wei
4 CHN He Yaowen 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
4 CHN Xi Zhenyang 0 : 1 CHN Xue Wenxi
4 CHN Zhu Jianfeng 0 : 1 CHN Ai Xianping
4 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Jiang Qiwen
4 CHN Fan Xingcen 1 : 0 CHN Li Bo
4 CHN Wu Bo 0 : 1 CHN Qian Kun
4 CHN Wu Kai 1 : 0 CHN Hao Tianyi
4 CHN Ma Hongzhou 1 : 0 CHN Zhong Baogui
4 CHN Zeng Penghui 0 : 1 CHN Zhu Tianyi
4 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Zhu Xiangyu
5 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Fan Xingcen
5 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Qian Kun
5 CHN Wu Kai 0 : 1 CHN Cao Dong
5 CHN Zhang Yifeng 0.5 : 0.5 CHN Shi Xiaolin
5 CHN Lan Zhiren 0 : 1 CHN Liao Xinyu
5 CHN Yin Licheng 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
5 CHN Shen Yi 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
5 CHN Gu Wei 0 : 1 CHN Ai Xianping
5 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN He Yaowen
5 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Zhong Baogui
5 CHN Zeng Penghui 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
5 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Zhu Xiangyu
5 CHN Tang Min 0 : 1 CHN Li Bo
5 CHN Gu Jichun 0.5 : 0.5 CHN Wu Bo
5 CHN Yao Yujie 0 : 1 CHN Hao Tianyi
6 CHN Xi Zhenyang 0 : 1 CHN Mei Fan
6 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Zhan Liyang
6 CHN Liu Yang 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
6 CHN Shi Xiaolin 0.5 : 0.5 CHN Xue Wenxi
6 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Liao Xinyu
6 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Yin Licheng
6 CHN Tang Min 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
6 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Gu Jichun
6 CHN Yao Yujie 0 : 1 CHN Huang Jianguang
6 CHN Li Bo 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
6 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Wu Bo
6 CHN Hao Tianyi 0 : 1 CHN Qi Guan
6 CHN Zhong Baogui 0.5 : 0.5 CHN Fan Xingcen
6 CHN Qian Kun 1 : 0 CHN Zeng Penghui
6 CHN Zhu Xiangyu 0 : 1 CHN Wu Kai
7 CHN Shen Yi 0 : 1 CHN Mei Fan
7 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Gu Wei
7 CHN Cao Dong 0 : 1 CHN He Yaowen
7 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Fan Xingcen
7 CHN Qian Kun 1 : 0 CHN Zhu Tianyi
7 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Wu Kai
7 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Li Bo
7 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Wu Bo
7 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Hao Tianyi
7 CHN Tang Min 0 : 1 CHN Shi Xiaolin
7 CHN Liao Xinyu 0.5 : 0.5 CHN Gu Jichun
7 CHN Yao Yujie 1 : 0 CHN Yin Licheng
7 CHN Zhong Baogui 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
7 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Zeng Penghui
7 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Zhu Xiangyu
W1 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Yu Qunqiu
W1 CHN Xu Lingqin 0 : 1 CHN Liu Xun
W1 CHN Jiang Siyu 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
W1 CHN Liu Hongping 0 : 1 CHN Huang Qiongying
W1 CHN Zhao Hui 1 : 0 CHN Dong Chenying
W1 TPE Chien Yung-Hsuan 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
W2 CHN Yu Qunqiu 0 : 1 CHN Liu Hongping
W2 CHN Xu Lingqin 1 : 0 CHN Zhao Hui
W2 CHN Jiang Siyu 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
W2 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Huang Qiongying
W2 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Dong Chenying
W2 TPE Chien Yung-Hsuan 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
W3 CHN Yu Qunqiu 0 : 1 CHN Huang Qiongying
W3 CHN Xu Lingqin 0 : 1 CHN Dong Chenying
W3 CHN Jiang Siyu 0 : 1 TPE Chien Yung-Hsuan
W3 CHN Liu Hongping 0 : 1 CHN Wang Qingqing
W3 CHN Zhao Hui 0 : 1 CHN Liu Xun
W3 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
W4 CHN Yu Qunqiu 0 : 1 CHN Wang Qingqing
W4 CHN Xu Lingqin 0.5 : 0.5 CHN Liu Xun
W4 CHN Jiang Siyu 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
W4 CHN Liu Hongping 1 : 0 CHN Huang Qiongying
W4 CHN Zhao Hui 0 : 1 CHN Dong Chenying
W4 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 TPE Chien Yung-Hsuan
W5 CHN Liu Hongping 0 : 1 CHN Yu Qunqiu
W5 CHN Zhao Hui 0 : 1 CHN Xu Lingqin
W5 CHN Jiang Siyu 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
W5 CHN Huang Qiongying 0 : 1 CHN Wang Qingqing
W5 CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Dong Chenying
W5 CHN Wu Zhiqin 0.5 : 0.5 TPE Chien Yung-Hsuan
W6 CHN Yu Qunqiu 0.5 : 0.5 CHN Huang Qiongying
W6 CHN Xu Lingqin 0 : 1 CHN Dong Chenying
W6 CHN Jiang Siyu 0 : 1 TPE Chien Yung-Hsuan
W6 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Liu Hongping
W6 CHN Zhao Hui 0 : 1 CHN Liu Xun
W6 CHN Wu Zhiqin 0.5 : 0.5 CHN Cheng Yanzhen

Return to the tournament

Return to Games