Kato Hoko - Suzuki Kazuhiro


41 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi - i10
JPN Kato Hoko Loss
JPN Suzuki Kazuhiro Win
Published by Iio Yoshihiro at 2017-01-23 10:17:22

Return to the tournament

Return to Games