Kato Hoko - Kato Miko


40 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi -
JPN Kato Hoko Win
JPN Kato Miko Loss
Published by Iio Yoshihiro at 2016-07-11 08:03:48

Return to the tournament

Return to Games