Ishitani Shin-ichi - Nakamura Shigeru


15 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi d8 - 6,23,28
JPN Ishitani Shin-ichi Loss 31min
JPN Nakamura Shigeru Win 40min
Published by Iio Yoshihiro at 2015-03-28 10:18:54

Return to the tournament

Return to Games