Tomobe Katsuhiro - Sugawara Shinji


15 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi
JPN Tomobe Katsuhiro Win
JPN Sugawara Shinji Loss
Published by Iio Yoshihiro at 2015-03-28 10:03:36

Return to the tournament

Return to Games