Sugawara Shinji - Kurokawa Toshihiro


31st Kanto Shineisen Tournament
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi d3 + -
JPN Sugawara Shinji Loss 6min
JPN Kurokawa Toshihiro Win 7min
Published by Kobayashi Koichi at 2014-05-17 12:51:08

Return to the tournament

Return to Games