Demachi Koichiro - Sugawara Shinji


31st Kanto Shineisen Tournament
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi d12 - 10,11
JPN Demachi Koichiro Win
JPN Sugawara Shinji Loss
Published by Kobayashi Koichi at 2014-05-17 12:36:59

Return to the tournament

Return to Games