Suzuki Rin - Sugawara Shinji


31st Kanto Shineisen Tournament
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi i11 - 10,A
JPN Suzuki Rin Win 9min
JPN Sugawara Shinji Loss 18min
Published by Kobayashi Koichi at 2014-05-17 12:22:29

Return to the tournament

Return to Games