Sugawara Shinji - Tada Ayako


31st Kanto Shineisen Tournament
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi i9 - 9,16,j8
JPN Sugawara Shinji Loss 10min
JPN Tada Ayako Win 10min
Published by Kobayashi Koichi at 2014-05-17 12:17:05

Return to the tournament

Return to Games