Huang Yen-Hua - Cheng Yu-Han


2012 Winter TRF Cup, Low-dan Group
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi d4 - 7,8,9,26,k6
TPE Huang Yen-Hua Win 7min
TPE Cheng Yu-Han Loss 20min
Published by Lin Huang-Yu at 2013-04-22 09:10:22

Return to the tournament

Return to Games