29th Kanto Championship


Place: Tokyo, Japan

Rule: Yamaguchi Rated: Yes

Date: 2013-05-12 - 2013-05-12

See Games (38)

Players: Ishitani Shin-ichi, Isobe Taizan, Iwano Fumio, Kamiya Shunsuke, Kato Yasuhiro, Kudomi Takahiro, Maruta Hiroki, Maruta Koji, Mitsumori Masao, Nakamura Shigeru, Nakamura Souta, Okabe Hiroshi, Sato Kiyotomi, Suzuki Rin, Tada Ayako, Tomobe Katsuhiro


Return to Tournaments