Excursion to Sigulda

Uploaded by Alexey Skuridin on 2020-08-26 11:30:10


Category: Outdoor activity

Tournament: 1 USSR team championship

People: Mikhail Biryukov, Yury Malikov, Petr Malyshev, Sergey Maslyaev, Konstantin Nikonov, Alexey Pavlov, Igor Sinyov, Alexander Stolper, Gundars Uzhulis, Evgeny Zabrodin

Comment:

1 USSR team championship (Riga Latvia, May 1984)
List of people who are on the photo:
Pavlov Alexey (Kiev Ukraine)
Biryukov Mikhail (Moscow Russia)
Sinyov Igor (Moscow Russia)
Uzhulis Gundars (Riga Latvia)
Nikonov Konstantin (Elektrostal Russia)
Malikov Yury (Luhansk Ukraine)
Maslyaev Sergey (Moscow Russia)
Zabrodin Evgeny (Moscow Russia)
Malyshev Petr (Kiev Ukraine)
Stolper Alexander (Luhansk Ukraine)


Return to Photos