Uralskiy rabochiy

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2012-07-22 09:26:39


Category: Tournament

Tournament: (Unofficial) Gomoku World Championship

People: Sergey Chernov

Comment:

"Uralskiy rabochiy", No 49 (21554), February 27, 1987, 4th page


Return to Photos