Moskovskaya pravda

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2012-07-22 08:07:18


Category: Tournament

Tournament: Open All-Union Gomoku Festival (OVF)

People: Sergey Chernov, Alexander Karpenko, Vladimir Semyonov

Comment:

"Moskovskaya pravda", No 114 (19534), May 15, 1984, 3th page


Return to Photos