Sovetskaya Rossiya

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2012-07-22 08:01:59


Category: Tournament

Tournament: (Unofficial) Gomoku World Championship

People: Sergey Chernov, Stefan Jansson, Jan Palmgren

Comment:

"Sovetskaya Rossiya", No 2 (9253), January 3, 1987, 4th page, section "Starts and finishes"


Return to Photos