Moskovskaya pravda

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2012-07-22 07:57:28


Category: Tournament

Tournament: (Unofficial) Gomoku World Championship

People: Sergey Chernov

Comment:

"Moskovskaya pravda", No 1 (20319), January 1, 1987, 4th page


Return to Photos