Moskovskaya pravda

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2012-07-22 07:49:42


Category: Tournament

Tournament: The 3rd All-Union Gomoku tournament

People: Mikhail Biryukov, Evgeniy Bobkov, Sergey Chernov, Pavel Poghosyan, Anatoly Skleznyov, Andrey Sokolsky

Comment:

"Moskovskaya pravda", No 48 (19768), February 26, 1985, 4th page


Return to Photos