Soviet Sport Newspaper

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2012-07-22 06:10:20


Category: Tournament

Tournament: The 1st USSR Gomoku Championship, High League

People: Mikhail Biryukov, Evgeniy Bobkov, Sergey Chernov, Alexey Ivanov, Nikolay Mikhailov, Yuriy Tarannikov

Comment:

"Sovetskiy Sport", No 146 (12665), June 28, 1989, 3th page


Return to Photos