Moscow Open. Round 3

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2008-06-13 20:58:33


Category: Tournament

Tournament: Moscow Open

People: Alexander Mikhailov, Vladimir Semyonov, Karen Sirategyan, Yuriy Tarannikov

Comment:

Semyonov, Tarannikov, Mikhailov, Sirategyan are thinking.


Return to Photos