Moscow Cup. Tournament room

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2008-02-09 18:20:49


Category: Tournament

Tournament: Moscow Cup

People: Viktor Golosov, Mikhail Kazarin, Pavel Makarov, Konstantin Nikonov, Natalya Nikonova, Vladimir Sinitsyn, Karen Sirategyan, Vyacheslav Tolstoy

Comment:

Moscow Cup 2008. Tournament room. From left to right: Victor Golosov, Vyacheslav Tolstoy, Pavel Makarov, Konstantin Nikonov, Karen Sirategyan, Mikhail Kazarin, Vladimir Sinitsyn, Natalya Nikonova.


Return to Photos