Participants of Moscow Championship, 1997

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2008-01-19 16:00:03


Category: Tournament

Tournament: XV Moscow championship

People: Oleg Fedorkin, Viktor Golosov, Mikhail Kozhin, Dmitry Krasnonosov, Vitaly Lunkin, Pavel Makarov, Sergey Maslyaev, Alexander Mikhailov, Konstantin Nikonov, Sergey Smirnov, Yuriy Tarannikov

Comment:

Participants of XV Moscow Championship, 1997. Sitting (from left to right): Dmitriy Krasnonosov (Chief of Moscow section at that time), Oleg Fedorkin (2nd place), Yuriy Tarannikov (1st place), Alexander Mikhailov (3rd place). Standing (from left to right):Sergey Smirnov, Konstantin Nikonov, Sergey Maslyaev, Mikhail Kozhin, Vitaliy Lunkin, Victor Golosov, Pavel Makarov.


Return to Photos