Games won by Norihiko Kawamura (Tokyo, Japan) as black in this fuseki

4
2
1
35
22bw
+44
=34
-34
?  

1Kawamura Norihiko - Sakashita Shoichi
2Kawamura Norihiko - Ishitani Shin-ichi
3Kawamura Norihiko - Sumarokova Aleksandra
4Kawamura Norihiko - Talsky Vladimir