Games won by Shunsuke Kamiya (Tokyo, Japan) in this fuseki

42
51
3
18bw
+27
=13
-41
?  

1Tanaka Toshiki - Kamiya Shunsuke
2Tamada Yoichi - Kamiya Shunsuke
3Kamiya Shunsuke - Fujita Yudai
4Matsuura Hiroshi - Kamiya Shunsuke
5Kamiya Shunsuke - Okabe Hiroshi
6Inoue Fumiya - Kamiya Shunsuke
7Makino Mitsunori - Kamiya Shunsuke
8Tanaka Toshiki - Kamiya Shunsuke
9Fujita Yudai - Kamiya Shunsuke