2007 BEIJING-SHANGHAI ARENA MATCH

Published by Sun Lijing on 2007-11-20


2007 Beijing-shanghai Arena Match was started from April. There are seven players every team. Time Control is 90 min per player + 1 move/min. We made live at Rifchina homepage (www.rifchina.com) and Lijing Renju Classroom (www.ljrenju.com.cn) every game.

Beijing shanghai
==============================
forward Yao Jinrui ---- Gu wanqing
2nd-forward Hu Yu Yu Manjiang
3rd-forward Li Yi Huang Yufeng
midfielder Qiu Yunfei Ge Chongyu
general Cao dong Chen Wenxia
vice-master Wu Hao Zhu Jianfeng
master Chen Wei Ge Lingfeng

rounds Date Place Beijing Shanghai
========== ===== ======== ========== ======= ============
1st round 4.14 Shanghai Yao Jinrui 0-1 Gu Wanqing
2nd round 4.15 Shanghai Hu Yu 1-0 Gu Wanqing
3rd round 5.26 Beijing Hu Yu 0-1 Yu Manjiang
4th round 5.27 Beijing Li Yi 0.5-0.5 Yu Manjiang
5th round 7.21 Shanghai Qiu Yunfei 0-1 Yu Manjiang
6th round 7.22 Shanghai Cao Dong 1-0 Yu Manjiang
7th round 8.26 Beijing Cao Dong 1-0 Huang Yufeng
8th round 8.26 Beijing Cao Dong 0.5-0.5 Ge Chongyu
9th round 10.27 Shanghai Cao Dong 1-0 Chen Wenxia
10th round 10.28 Shanghai Cao Dong 1-0 Zhu Jianfeng
11th round 11.25 Beijing Cao Dong ?-? Ge Lingfeng

In next round (11.25), if Mr. Cao will win, then first arena match will be end.


Return to News