2007 CHINA RENJU TOURNAMENT WAS OVER

Published by Gu Wei on 2007-10-08


2007 China renju tournament was over on Tianjin.The game was form 10/02 to 10/06.There were 9 rounds in the man group and 6 rounds in the woman group.There were abour 90 players join it.
At last, Cao Dong 6Dan of Beijing Nawei renju culb was the frist in the man group. Wu Di 5Dan was the second in the man group, and Huang Yu Feng 3Dan of the Shanghai renju committee was the third.The 4th to 12th was Qiu Yun Fei 5Dan(Beijing),Dai Xiao Han(Fujian),Ge Ling Feng 7Dan(Shanghai),Wang Hao Tian(Sichuan),Zhu Jian Feng 6Dan(Shanghai),Li Fei 4Dan(Female,Tianjin),Fan Xing Cen 3Dan(Shanghai),Huang Li Qin(Guangdong),Zhang Yi Feng 3Dan(Shanghai).
Zheng Wei Nan 1Dan of the Shanghai renju committee was the frist in the woman group.The 2nd and 3rd was Zhang Meng Sen 1Dan(Beijing),Wang Jue(Jiangsu).


Return to News