影响2006中国连珠人物

Uploaded by Sun Lijing on 2006-12-28 10:53:01


Download: influence2006china_20061228105301.pdf (344.38KB)

Category: Other

People: Cao Dong, Chen Wei, Chen Weizhong, Diao Jianwei, Gao Yumin, Gao Yutian, Ge Lingfeng, Gu Wei, Han Jianwen, Hu Yu, Li Fei, Li Hongbin, Liu Tong, Luo Jinwei, Qiu Yunfei, Sun Lijing, Wang Shuo, Wu Di, Wu Hao, Yang Chunyan, Yao Zhiyong, Yin Licheng, Zhang Tieliang, Zhou Keding, Zhu Jianfeng

Comment:

The great influence of renju portraites in China 2006.


Return to Articles