Maxim Karasyov (Russia, Nizhny Novgorod) prefer positions after 5 moves

All yearsLast ten yearsLast three years
4
2
1
35
90bw
+2619
=105
-228
?  
2
513
4
12bw
+63
= 1
- 2
?  
54
23
1
4bw
+1 
=2 
-1 
?  
3
524
1
33bw
+49
=45
-38
?  
25
413
10bw
+ 2
=31
-13
?  
5
3
2
1
4
4bw
+2 
= 1
- 1
?  
3
24
15
30bw
+315
=13
-26
?  
2
13
4
5
8bw
+31
= 1
-12
?  
3
2
145
3bw
+1 
=  
-11
?  
2
513
4
24bw
+910
= 1
-13
?  
42
51
3
6bw
+2 
=11
-2 
?  
5
4
2
1
3
3bw
+2 
=1 
-  
?  
53
24
1
19bw
+24
=  
-49
?  
3
524
1
6bw
+1 
=13
-1 
?  
5
2
14
3
3bw
+12
=  
-  
?  
42
15
3
15bw
+210
=  
- 3
?  
425
1
3
6bw
+2 
=2 
- 2
?  
2
13
54
2bw
+1 
=1 
-  
?  
23
415
15bw
+12
=41
-25
?  
2
135
4
5bw
+12
= 1
- 1
?  
42
15
3
2bw
+ 2
=  
-  
?  
2
13
4
5
15bw
+73
= 1
-22
?  
25
1
3
4
5bw
+2 
=  
-12
?  
24
15
3
2bw
+2 
=  
-  
?  
425
1
3
13bw
+42
=1 
-24
?  
5
42
1
3
5bw
+3 
=1 
-1 
?  
2
14
53
2bw
+2 
=  
-  
?  
5
3
24
1
12bw
+24
=11
-22
?  
2
413
5
4bw
+  
=1 
- 3
?  
3
2
1
45
2bw
+1 
=  
-1 
?  
25
1
3
4
12bw
+52
=  
-23
?  
42
1
53
4bw
+11
= 1
-1 
?  
2
14
5
3
2bw
+11
=  
-  
?  
2
413
5
12bw
+33
=2 
-13
?  
4
2
1
35
4bw
+11
=2 
-  
?  
52
413
2bw
+  
= 1
- 1
?  
2
153
4
11bw
+36
= 1
- 1
?  
25
41
3
4bw
+1 
= 2
-1 
?  
542
1
3
2bw
+  
=  
- 2
?  
52
41
3
9bw
+3 
=12
-12
?  
452
1
3
4bw
+13
=  
-  
?  
2
14
35
2bw
+1 
=  
- 1
?  
542
1
3
9bw
+5 
=2 
-2 
?  
54
23
1
4bw
+1 
=2 
-1 
?  
52
413
2bw
+1 
=  
-1 
?  
2
14
5
3
9bw
+5 
=1 
-12
?  
5
3
2
1
4
4bw
+2 
= 1
- 1
?  
4
2
51
3
2bw
+2 
=  
-  
?  
3
245
1
8bw
+ 6
= 1
- 1
?  
52
413
3bw
+ 1
= 1
- 1
?  
23
14
5
2bw
+ 1
=  
- 1
?  
52
413
8bw
+24
=  
- 2
?  
52
413
3bw
+2 
=1 
-  
?  
5
23
1
4
1bw
+  
= 1
-  
?  
425
1
3
7bw
+3 
=  
-4 
?  
5
42
1
3
3bw
+ 3
=  
-  
?  
42
1
53
1bw
+1 
=  
-  
?  
42
1
5
3
7bw
+5 
= 1
-1 
?  
42
15
3
3bw
+ 2
=1 
-  
?  
54
2
13
1bw
+  
=  
-1 
?  
42
51
3
7bw
+2 
=11
-3 
?  
42
15
3
3bw
+12
=  
-  
?