Vsevolod Troitsky (Russia, Nizhny Novgorod) prefer positions after 5 moves

All yearsLast ten yearsLast three years
24
1
35
4bw
+1 
=  
-12
?  
24
1
35
4bw
+1 
=  
-12
?  
24
1
35
4bw
+1 
=  
-12
?  
42
51
3
4bw
+ 1
=1 
- 2
?  
42
51
3
4bw
+ 1
=1 
- 2
?  
42
51
3
4bw
+ 1
=1 
- 2
?  
4
2
15
3
4bw
+11
= 1
- 1
?  
4
2
15
3
4bw
+11
= 1
- 1
?  
4
2
15
3
4bw
+11
= 1
- 1
?  
245
1
3
4bw
+1 
=1 
- 2
?  
245
1
3
4bw
+1 
=1 
- 2
?  
245
1
3
4bw
+1 
=1 
- 2
?  
3
51
24
4bw
+2 
= 1
-1 
?  
3
51
24
4bw
+2 
= 1
-1 
?  
3
51
24
4bw
+2 
= 1
-1 
?  
4
2
1
53
3bw
+1 
=  
-2 
?  
4
2
1
53
3bw
+1 
=  
-2 
?  
4
2
1
53
3bw
+1 
=  
-2 
?  
245
1
3
3bw
+  
= 1
-11
?  
245
1
3
3bw
+  
= 1
-11
?  
245
1
3
3bw
+  
= 1
-11
?  
4
52
1
3
3bw
+1 
= 1
-1 
?  
4
52
1
3
3bw
+1 
= 1
-1 
?  
4
52
1
3
3bw
+1 
= 1
-1 
?  
42
15
3
3bw
+ 2
=  
-1 
?  
42
15
3
3bw
+ 2
=  
-1 
?  
42
15
3
3bw
+ 2
=  
-1 
?  
542
1
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
542
1
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
542
1
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
245
1
3
2bw
+  
=  
-2 
?  
245
1
3
2bw
+  
=  
-2 
?  
245
1
3
2bw
+  
=  
-2 
?  
5
2
13
4
2bw
+  
=  
-2 
?  
5
2
13
4
2bw
+  
=  
-2 
?  
5
2
13
4
2bw
+  
=  
-2 
?  
4
2
1
35
2bw
+ 2
=  
-  
?  
4
2
1
35
2bw
+ 2
=  
-  
?  
4
2
1
35
2bw
+ 2
=  
-  
?  
42
1
35
2bw
+1 
=  
-1 
?  
42
1
35
2bw
+1 
=  
-1 
?  
42
1
35
2bw
+1 
=  
-1 
?  
2
514
3
2bw
+  
=  
-11
?  
2
514
3
2bw
+  
=  
-11
?  
2
514
3
2bw
+  
=  
-11
?  
425
1
3
2bw
+ 1
=  
-1 
?  
425
1
3
2bw
+ 1
=  
-1 
?  
425
1
3
2bw
+ 1
=  
-1 
?  
42
51
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
42
51
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
42
51
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
42
1
53
2bw
+11
=  
-  
?  
42
1
53
2bw
+11
=  
-  
?  
42
1
53
2bw
+11
=  
-  
?  
3
245
1
1bw
+  
=  
- 1
?  
3
245
1
1bw
+  
=  
- 1
?  
3
245
1
1bw
+  
=  
- 1
?  
5
34
2
1
1bw
+ 1
=  
-  
?  
5
34
2
1
1bw
+ 1
=  
-  
?  
5
34
2
1
1bw
+ 1
=  
-  
?  
25
413
1bw
+  
=  
-1 
?  
25
413
1bw
+  
=  
-1 
?  
25
413