Daria Tolstoguzova (Russia, Nizhny Novgorod) prefer positions after 5 moves

All yearsLast ten yearsLast three years
425
1
3
20bw
+56
= 2
-43
?  
425
1
3
20bw
+56
= 2
-43
?  
425
1
3
19bw
+56
= 1
-43
?  
542
1
3
11bw
+32
=  
-24
?  
542
1
3
11bw
+32
=  
-24
?  
52
41
3
5bw
+11
=  
-3 
?  
42
51
3
6bw
+3 
=1 
-11
?  
42
51
3
6bw
+3 
=1 
-11
?  
42
51
3
5bw
+2 
=1 
-11
?  
5
2
14
3
5bw
+11
=  
-12
?  
5
2
14
3
5bw
+11
=  
-12
?  
3
24
15
4bw
+1 
=  
-3 
?  
52
41
3
5bw
+11
=  
-3 
?  
52
41
3
5bw
+11
=  
-3 
?  
542
1
3
4bw
+3 
=  
-1 
?  
3
24
15
4bw
+1 
=  
-3 
?  
3
24
15
4bw
+1 
=  
-3 
?  
4
2
1
35
3bw
+2 
=  
- 1
?  
542
1
3
4bw
+3 
=  
-1 
?  
542
1
3
4bw
+3 
=  
-1 
?  
3
245
1
3bw
+1 
=  
-2 
?  
4
2
1
35
3bw
+2 
=  
- 1
?  
4
2
1
35
3bw
+2 
=  
- 1
?  
542
1
3
3bw
+21
=  
-  
?  
3
245
1
3bw
+1 
=  
-2 
?  
3
245
1
3bw
+1 
=  
-2 
?  
5
2
14
3
3bw
+11
=  
-1 
?  
5
2
14
3
3bw
+11
=  
-1 
?  
5
2
14
3
3bw
+11
=  
-1 
?  
23
415
3bw
+2 
=  
-1 
?  
23
415
3bw
+2 
=  
-1 
?  
23
415
3bw
+2 
=  
-1 
?  
542
1
3
2bw
+ 1
=  
-1 
?  
3
14
25
2bw
+  
=  
- 2
?  
3
14
25
2bw
+  
=  
- 2
?  
4
52
1
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
53
24
1
2bw
+  
=1 
- 1
?  
53
24
1
2bw
+  
=1 
- 1
?  
5
2
1
3
4
2bw
+2 
=  
-  
?  
52
41
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
52
41
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
42
51
3
2bw
+ 1
=  
- 1
?  
4
21
53
2bw
+2 
=  
-  
?  
4
21
53
2bw
+2 
=  
-  
?  
5
2
314
1bw
+1 
=  
-  
?  
5
43
2
1
2bw
+  
=  
- 2
?  
5
43
2
1
2bw
+  
=  
- 2
?  
2
1
34
5
1bw
+1 
=  
-  
?  
5
24
1
3
2bw
+11
=  
-  
?  
5
24
1
3
2bw
+11
=  
-  
?  
3
25
14
1bw
+  
=  
-1 
?  
24
51
3
2bw
+  
=  
-11
?  
24
51
3
2bw
+  
=  
-11
?  
2
145
3
1bw
+  
=  
-1 
?  
43
2
15
2bw
+2 
=  
-  
?  
43
2
15
2bw
+2 
=  
-  
?  
3
524
1
1bw
+1 
=  
-  
?  
542
1
3
2bw
+ 1
=  
-1 
?  
542
1
3
2bw
+ 1
=  
-1 
?  
24
15
3
1bw
+  
=  
-1 
?  
4
52
1
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
4
52
1
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
452
1